Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Ρυθμίσεις Δανείων

Το  γραφείο  μας  αναλαμβάνει   με  υπευθυνότητα την διεκπεραίωση όλων  των  υποθέσεων   που  αφορούν  τις  ρυθμίσεις  δανείων  και  τις  εν  γένει  συναλλαγές  με  τα  πιστωτικά  ιδρύματα, όπως:

1.-  Προσφυγή  στο  Δικαστήριο      βάσει του  νόμου "Κατσέλη" (ν.3869/2010)  (νόμος  περί ρύθμισης  των οφειλών των  υπερχρεωμένων νοικοκυριών   και απαλλαγής  τους   από αυτές ),  για  την δικαστική   ρύθμιση  και  την απαλλαγή  των  οφειλετών  από  τα  χρέη  τους:

   -  Συλλογή  και επεξεργασία απαραίτητων  εγγράφων

  -  Σύνταξη  και  υποβολή  της  αίτησης  ενώπιον  του Ειρηνοδικείου

   -  Παράσταση  κατά  την  ημέρα  επικύρωσης  του  Σχεδίου Διευθέτησης  και  λήψης  προσωρινής  διαταγής 

   -  Μέριμνα  για  χορήγηση  προσωρινής  διαταγής  για  την προστασία   της  περιουσίας  του οφειλέτη και την  άρση τυχόν παρακρατήσεων  από  το μισθό  ή  τη  σύνταξή  του μέχρι  την  έκδοση  αποφάσεως

2.-  Συνδρομή  και  μεσολάβηση κατά  τη  διαδικασια  των τραπεζικών  ρυθμίσεων  ενήμερων δανείων  βάσει του  νέου  νόμου 4161/2013,  συλλογή απαραίτητων εγγράφων  και  υποβολή αίτησης  προς  τα  πιστωτικά  ιδρύματα.

3.- Παροχή  συμβουλών,  σε  περιπτώσεις  σύναψης  δανειακών συμβάσεων

4.-  Καταγγελίες  στη  Γενική  Γραμματεία  Καταναλωτή,  σε  περιπτώσεις  αθέμιτων πρακτικών  των  τραπεζών  ή  των  εισπρακτικών  εταιριών.

5.-  Μεσολάβηση  για  τραπεζικές  ρυθμίσεις

6.-  Παροχή συνδρομής  για  απεμπλοκή  από  τον "ΤΕΙΡΕΣΙΑ"