Συνταξιοδοτικά

- Εξέταση  φακέλου   και έρευνα  περί προϋποθέσεων  και  θεμελιώσεως    δικαιώματος  κάθε  είδους  σύνταξης (λόγω  γήρατος,  αναπηρίας,  θανάτου  κ.λπ.)

- Δημιουργία- σύσταση  φακέλου  και  υποβολή  σχετικών  αιτήσεων 

- Άσκηση  προσφυγών  (ενστάσεων) σε  Επιτροπές  και  παράσταση  σε  αυτές

- Άσκηση  προσφυγών  στα  Δικαστήρια  και  παράσταση  σε  αυτά