Ποινικό δίκαιο

Εκπροσώπηση  σε  πάσης  φύσεως  ποινικά δικαστήρια, ιδίως  σε υποθέσεις  που αφορούν:

-  Οφειλές  σε  ασφαλιστικούς  φορείς  και το Ελληνικό Δημόσιο  (Ι.Κ.Α.,  Τ.Ε.Β.Ε.,  Δ.Ο.Υ.)

-  Οφειλές  από  επιταγές

-  Πολεοδομικές παραβάσεις

-  Τροχαία  ατυχήματα  και άλλες συναφείς παραβάσεις