Οικογενειακό δίκαιο

         -        Προσπάθεια  συμβιβασμού  των μερών για  την έκδοση συναινετικού  διαζυγίου (ταυτόχρονη  ρύθμιση  γονικής  μέριμνας- επιμέλειας- επικοινωνίας- διατροφής)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -      Αγωγές  διαζυγίου (διαζύγια  κατ΄ αντιδικίαν)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -         Γαμικές  διαφορές  και  διαφορές  γονέων- τέκνων (ασφαλιστικά  μέτρα   επιμέλειας- διατροφής - επικοινωνίας - μετοίκησης   και άσκηση  αντίστοιχων αγωγών, αγωγών  συμμετοχής  στα    αποκτήματα     κ.λπ.  )