Κτηματολόγιο

Το  γραφείο  μας  αναλαμβάνει  πάσης  φύσεως  υποθέσεις  Κτ ηματο λογίου  (διοικητκές  ή δικαστικές),  στο  οποίο  εντάσσονται  σταδιακά  όλοι  οι  Δήμοι  της  Κορινθίας. Από  τον Αύγουστο  του 2013  εντάχθηκε στη λειτουργία  του Κτηματολογίου  και η  πόλη  της  Κορίνθου.