Επίσημες Μεταφράσεις

Το γραφείο  μας  αναλαμβάνει  επίσημες  μεταφράσεις  κειμένων (ίσης  ισχύος  με αυτές   του  Υπουργείου  Εξωτερικών)  στις  γλώσσες  των αγγλικών  και γαλλικών.

Είναι  δυνατή  η  επίσημη  μετάφραση   κειμένου  από  την ξένη  γλκώσσα  στην   ελληνική   και  το αντίστροφο.

Οι  πιο  συνήθεις περιπτώσεις  που  αναλαμβάνουμε είναι:

-  Μεταφράσεις πτυχίων - πιστοποιητικών   γνώσης ξένων  γλωσσών

-  Μεταφράσεις  πτυχίων  ή μεταπτυχιακών  τίτλων  πανεπιστημίων  της  αλλοδαπής 

-  Μεταφράσεις  πτυχίων  ή  μεταπτυχιακών  τίτλων  ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ, ή  άλλων  σχολών,   προς  υποβολή τους  στην αλλοδαπή

-  Μεταφράσεις  νομικών κειμένων (πχ. αποφάσεων  αλλοδαπών  δικαστηρίων)  ή  διοικητικών πράξεων (πχ.  πιστοποιητικά  οικογενειακής  κατάστασης,  ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ.)  ή  άλλων κειμένων (πχ. ιατρικών βεβαιώσεων)