Εμπορικό - Εταιρικό δίκαιο

-  Σύσταση - Τροποποιήση- Λύση  εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.,  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε)

- Συμβολή  για  διευθέτηση  οφειλών  σε  Ι.Κ.Α.,  Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), Εφορία  /  εκπροσώπηση  σε  όλα  τα σχετικά  με  αυτές  τις  οφειλές  ποινικά  ή  διοικητικά  Δικαστήρια

- Συμβολή  σε  τραπεζικές  ρυθμίσεις   δανείων

 

- Πτώχευση  

- Συνδιαλλαγή  (υπαγωγή  στο  αρθρ. 99  ΠτΚ)