Διοικητικό  Δίκαιο

-  Ενστάσεις  σε  πάσης  φύσεως  διοικητικές  επιτροπές (Ι.Κ.Α.,  Ο.Α.Ε.Ε.  κ.λπ)

-  Εκπροσώπηση  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια (προσφυγές,  αιτήσεις  ακυρώσεως, ανακοπές κ.λπ.),  ιδίως  σε  φορολογικές υποθέσεις  και  υποθέσεις  κοινωνικής  ασφάλισης (επιβολή προστίμων  από  Ι.Κ.Α,  Ο.Α.Ε.Ε.  κ.λπ.)