ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

​2018: Συντονίστρια Μητρώου Ειδ.Γραμματείας Διαχείρισης Ιδ.Χρέους Υπ.Οικονομίας αρθρ.6 ν. 4469/17 περί  εξωδικαστικού μηχανισμού  ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  - Διαμεσολαβήτρια  ΕΒΕΑ

2017: ​ Μετεκπαίδευση  στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/17) - εξειδίκευσης  στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση  (16 ωρών) από τον φορέα  εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ.-''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ''

2017: ​Μεταγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

2016: Πτυχίο Τμήματος  Πολιτικής  Επιστήμης  και Διεθνών Σχέσεων του  Παν/μιου  Πελοποννήσου, με βαθμό 8,20 (''Λίαν Καλώς'')

​2016: 4 Πιστοποιητικά  Εξειδικευμένης  Επιμόρφωσης στα  αντικείμενα: «Business Management- Strategic  Management»,  «Επιχειρηματικότητα  και μικρομεσαίες  επιχειρήσεις», «E-shop  development»  και «Ψυχολογία  της Προσωπικότητας»   από  το ΕΚΠΑ -  e-learning (Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  και Επιμόρφωσης)

2015: Προαγωγή  σε Δικηγόρο  παρ΄ Εφέταις

​2015:  Διεθνής  Μετεκπαίδευση  στη Διαμεσολάβηση  στην Επίλυση Διαφορών  στον Εργασιακό  Χώρο (International  Training  in Workplace  Mediation) (24  πλήρων  ωρών) από τον φορέα  εκπαίδευσης διαμεσολαβητών  Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- ''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ''  

​2015: Μετεκπαίδευση  στην Τραπεζική  Διαμεσολάβηση (8  ωρών) από  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Αθηνών και  το Κέντρο  Διαμεσολάβησης  Ε.Β.Ε.Α.

2014: Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια  του  Υπουργείου Δικαιοσύνης (με πιστοποίηση από τον φορέα εκπαίδευσης  διαμεσολαβητών   του   Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθηνών  Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ")

2014: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Εξειδίκευσης Παντείου Πανεπιστημίου   στο  Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό  και  Τραπεζικό  Δίκαιο,  με  βαθμό 8,30  (''Λίαν Καλώς'')  και βαθμό  διπλωματικής  εργασίας (8).

 2010Υποψ. Διδάκτωρ  Νομικής  Σχολής  Αθηνών  στο γνωστικό  αντικείμενο  "Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα"

2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης Νομικής Σχολής Αθηνών – Université de Bordeaux στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο, με βαθμό 7,80 (‘‘Λίαν Καλώς’’)  και  βαθμό  διπλωματικής  εργασίας (8).

2010: Εγγραφή ως  Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου (Βαθμός 8,90  στις  Εξετάσεις  του Εφετείου Ναυπλίου)

2008: Πτυχίο  Νομικής Σχολής  Αθηνών, με   βαθμό 7,41 (‘‘Λίαν Καλώς’’)  

2003: Αποφοίτηση  από το  Αριστοτέλειο  Κορινθιακό  Εκπαιδευτήριο  με  βαθμό  19  και  4/10  (‘‘Άριστα’’)     

 

 - Άριστη  γνώση  γαλλικών (επίπεδο C2),  ​άριστη γνώση αγγλικών  (επίπεδο C2) , πτυχίο  γαλλικής  νομικής  ορολογίας  από  το  Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών, άριστη γνώση  H/Y (ECDL)

-  Εκπόνηση   πανεπιστημιακών προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών  και  διπλωματικών εργασιών, μεταξύ  των  οποίων:

Α) ΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ:

α)  Διπλωματικές  εργασίες:

1./  ''Η επεκτατική εφαρμογή της  αρχής  της  ισότητας  στην ελληνική  και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη''  (διπλωματική εργασία - ΠΜΣ  Νομικής Σχολής Αθηνών),

2./  ''Το ζήτημα  της  συμβατότητας   των  Διμερών  Διακρατικών  Επενδυτικών  Συμφωνιών  μεταξύ των  κρατών- μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (intra-  EU BITS) με  το     Ευρωπαϊκό Δίκαιο'' (διπλωματική  εργασία -ΠΜΣ Παντείου  Παν/μιου)

 

β) Εργασίες  σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο:

3./ ''Το εργασιακό  καθεστώς  των  διοικητικών  υπαλλήλων  του ΟΗΕ''  (μεταπτυχιακή  εργασία - ΠΜΣ  Νομικής  Σχολής  Αθηνών),

4./  ''Οι περιφερειακές  ενισχύσεις  υπό   το πρίσμα  του δικαίου των κρατικών  ενισχύσεων'' (Δίκαιο των Κρατικών  Ενισχύσεων), 5./ ''Καθήκοντα  και  συμπεριφορά  μελών  ΔΣ  κατά  τον  Ελληνικό  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης - Σύγκριση  με  το αντίστοιχο γαλλικό  νομοθετικό καθεστώς'' (Εταιρική Διακυβέρνηση), 6./ ''G-20 και  παγκόσμιες  ανισορροπίες'' (Διεθνής  Χρηματοοικονομική), 7./ ''Έννοια  και  είδη  ξένων  άμεσων  επενδύσεων  (foreign  direct  investments / FDI). Διάκριση  Greenfield- brownfield investments- Έγκριση  ξένων  επενδύσεων,  διαδικασία  fast-track  (ν. 3894/2010)-  Έγκριση  εξαγορών- συγχωνεύσεων (αρθρ. 5-10  ν.3959/2011)- Επενδυτικός- αναπτυξιακός  ν. 3908/2011, όπως  ισχύει  σήμερα'' (Δίκαιο  των Διεθνών Επενδύσεων), 8./ ''Εθνική  Προστασία Άμεσων  Ξένων  Επενδύσεων: Η  υπερνομοθετική  ισχύς  και  το  περιεχόμενο  του  νδ 2657/53'' (Δίκαιο των  Διεθνών Επενδύσεων), 9./ ''Η συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο ιδιωτικών επιχειρήσεων από τη σκοπιά του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων'' (Δίκαιο των Κρατικών  Ενισχύσεων) (μεταπτυχιακές  εργασίες  Παντείου  Παν/μιου),

(γ) Εργασίες  σε προπτυχιακό  επίπεδο:

10./ ''Εμπορία κρυπτόμενου εμπόρου δι’ αχυρανθρώπου / Κάμψη    αυτοτέλειας του  νομικού προσώπου'' (Εμπορικό Δίκαιο),  11./ ''Η διαδικασία της συνδιαλλαγής στον νέο πτωχευτικό κώδικα'' (Πτωχευτικό Δίκαιο), 12./  ''Το πειθαρχικό δίκαιο στην εκμετάλλευση'' (Εργατικό  Δίκαιο Εκμετάλλευσης),   13./ ''Το μίασμα  του  φόνου  στα  αρχαία  ελληνικά  δίκαια'' (Αρχαία  Ελληνικά  Δίκαια), 14./ ''Εργατικό δίκαιο  και επιχειρηματικός  κίνδυνος'' (Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου), 15./ ''Γυναικεία  εγκληματικότητα'' (Εγκληματολογία), 16./ ''Το  τραπεζικό  ομόλογο ή  πιστοποιητικό τραπεζικής  κατάθεσης  ως  αξιόγραφο'' (Δίκαιο  των Αξιογράφων), 17./ ''Ο Αθλητικός  τύπος  ως  συρροή ατομικών  δικαιωμάτων'' (Ατομικά  και Κοινωνικά  Δικαιώματα), 18./ ''Οι περιορισμοί  της  ιδιωτικής αυτονομίας    κατά  το  αστικό, εργατικό  και  φορολογικό δίκαιο'' (Σεμινάριο Αστικού Δικαίου), 19./ '' Η  απεργία  ως  ultima  ratio'' (Εργατικό  Δίκαιο), 20./ ''Τα  αναμορφωτικά μέτρα  ως  ποινή  κατά  το ποινικό δίκαιο  ανηλίκων'' (Ποινικό Δίκαιο  Ανηλίκων), 21./ ''Οι πραγματικές   δουλείες  κατά  το ρωμαϊκό δίκαιο'' (Ρωμαϊκό Δίκαιο) (προπτυχιακές  εργασίες)

Β)  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ:

22./ ''Εκλογικά  συστήματα  και  Σύνταγμα'' (Συνταγματικό Δίκαιο),  23./  '' Η  ανακεφαλαιοποίηση  των  ελληνικών  πιστωτικών  ιδρυμάτων  ως  μία  μορφή   διάσωσής  τους, στα  πλαίσια  της αντιμετώπισης  της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και η συμβατότητά  της  με  το ευρωπαϊκό δίκαιο'' (Ελληνική  Οικονομία), 24./ ''Μάργκαρετ  Θάτσερ: Η  ισχυρή  γυναικεία  ηγετική μορφή  που χάραξε τη  διεθνή πολιτική  σκηνή '' (Πολιτική  Ηγεσία), 25./ ''Οι  στρατηγικές κινήσεις  της  αρχαίας  Σπάρτης  κατά  τον  Πελοποννησιακό  πόλεμο σύμφωνα  με  τον Θουκυδίδη ως στρατηγικό αναλυτή'' (Στρατηγικές  Σπουδές), 26./ '' Ανάλυση των ποσοστών  του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατά  τις  εθνικές  εκλογές  της  25ης  Ιανουαρίου 2015 στην  Εκλογική  Περιφέρεια  της  Β΄Αθηνών'' (Εκλογική Συμπεριφορά  και  Ανάλυση), 27./ ''  Ανάλυση των  Δημοσκοπήσεων που αφορούσαν τα  ποσοστά  του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατά  τις εθνικές  εκλογές  της 6ης  Μαϊου  2012'' (Πολιτικά  Κόμματα  και  Δημοσκοπήσεις), 28./ ''Πολιτικό  και  κομματικό Σύστημα της  Ιρλανδίας'' (Πολιτικά Κόμματα  και  Συστήματα  στη  Σύγχρονη Ευρώπη), 29./ ''Ο  Gramsci και  η θεωρία  του  στις  Διεθνείς  Σχέσεις''   και  ''Η θεωρία  της  πολυπλοκότητας  και  συστήματα  σκέψης στις  Διεθνείς  Σχέσεις'' (Διεθνείς  Σχέσεις),  30./ '' Ο  Ο.Η.Ε.  και η  κρίση  της  Λιβύης''  (Έρευνα  και  Μέθοδοι  στις  Κοινωνικές  Επιστήμες) και 31./ ''Πολιτική  Υποχρέωση  και  Δικαιώματα  των υπηκόων  κατά  τον  Χομπς (Hobbes)''  (Πολιτική  Φιλοσοφία).

 

Λοιπές  δραστηριότητες:

2014: Πιστοποίηση  Τεχνικού Ασφαλείας  για  επιχειρήσεις επικινδυνότητας  γ΄κατηγορίας (ΚΕΚ  Ν.Κορινθίας)

2013:  Παρουσίαση εργασίας  ''Καθήκοντα  και Συμπεριφορά  των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου  κατά  τον  Ελληνικό  Κώδικα  Εταιρικής  Δικαυβέρνησης - Σύγκριση  με  το αντίστοιχο  γαλλικό νομοθετικό καθεστώς''  στα πλαίσια  ημερίδας  με  θέμα  ''Εταιρική  Διακυβέρνηση και ο Ελληνικός  Κώδικας: Το  βήμα  των  φοιτητών''  που  διοργανώθηκε  από  Ελληνικό Συμβούλιο  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και  τον Σύνδεσμο Επενδυτών  και Διαδικτύου- Ένωση  Μετόχων ΧΑΑ (ΧΑΑ, 11-6-2013)

2012: Πτυχίο ναυαγοσωστικής πισίνας και θάλασσας από την Ελληνική  Ναυαγοσωστική Ακαδημία

2012: Μέλος  της  ομάδας  Νέων    Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (JEF  Corinthos)


2011: Μέλος συντακτικής ομάδας της νομικής ηλεκτρονικής σελίδας νέων  δικηγόρων ‘‘www.e-themis.gr’'

2011: Μέλος  του  Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής

2011:  Μέλος  της  Επιτροπής  Πληροφορικής  και  της  Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων  του  Δικηγορικού Συλλόγου  Κορίνθου

2010: Μέλος  του Συλλόγου Κορινθίων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων

2009: Μέλος  της  Διεθνούς  Εταιρίας  Ελληνικής  Φιλοσοφίας  (ΔΕΕΔ)

 

Παρακολούθηση  πλήθους  Σεμιναρίων-Συνεδρίων κ.λπ., μεταξύ των οποίων: Σεμινάριο  Διοικητικού  Δικαίου μεταπτυχιακού επιπέδου Ιδρύματος  Καθ. Μιχ. Στασινόπουλου  (Συμβούλιο της  Επικρατείας,  2011), Σεμινάριο Δικαίου   Κοινωνικής  Ασφάλισης (Δικ.Συλ.Αθηνών,  26-5-2011  έως 9-6-2011),  Σεμινάριο ''Εισαγωγή στο Φορολογικό Δίκαιο'' (ΔΣΑ, 10-1-2011),  ''Ο  Έλεγχος των κρατικών  ενισχύσεων: Πρόσφατες Ελληνικές  Εμπειρίες  και Προοπτικές'' (ECEFIL, 22-5-2013), "'Ενας  χρόνος  από  την θέση  σε  ισχύ της  Συνθήκης  της  Λισαβόνας: Συνταγματολογικές  αλλαγές  σε  διεθνές, ευρωπαϊκό  και εθνικό επίπεδο''  (ΕΟΦΝ, 14-1-2011), ''Το εταιρικό Δίκαιο  αλλάζει! Η επικείμενη τροποποίηση  και αναθεώρηση  του  κ.ν. 2190/1920  περί ανωνύμων εταιρίων'' (ΔΣΑ, 30-11-2006), ΄΄Αντεγκληματική  πολιτική  και  Δικαιώματα  του Ανθρώπου'' (Διεθνές  Cours Εγκληματολογίας   από  την ΕΕ Εγκληματολογίας  και  το  ΙΜΔΑ, 21-11-2006), Α' Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα ''Οικονομική  Ανάλυση  του Δικαίου'' (Παν.Πειραιώς, 10-11/11/2006), ''Το  Δίκαιο ως  θεμέλιο  μιας  σύγχρονης και αναπτυσσόμενης   οικονομίας''  (E - THEMIS, Costa  Navarino, 1-2/5/2015), ''Πιστωτικά  Ιδρύματα: Νομικές  και  Θεσμικές  όψεις'' (E- THEMIS, Θεσ/κη, 25-6/3/2016) κ.λπ.

 

Συνδρομήτρια  νομικών περιοδικών,  ιδίως : Eφαρμογές  Αστικού  Δικαίου, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο,  Επιθεώρηση  Συγκοινωνιακού Δικαίου, Θεωρία  και Πράξη  Διοικητικού Δικαίου κ.λπ.