ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές και επαγγελματική πορεία:

2019: Προαγωγή σε Δικηγόρο παρ' Αρείω  Πάγω

2018: Αν.Συντονίστρια Μητρώου Ειδ.Γραμματείας Διαχείρισης Ιδ.Χρέους Υπ.Οικονομίας αρθρ.6 ν. 4469/17 περί  εξωδικαστικού μηχανισμού  ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  - Διαμεσολαβήτρια μητρώου ΕΒΕΑ

2017: Μετεκπαίδευση  στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/17) - εξειδίκευσης  στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση  (16 ωρών) από τον φορέα  εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ.-''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ''

2016: Πτυχίο Τμήματος  Πολιτικής  Επιστήμης  και Διεθνών Σχέσεων του  Παν/μιου  Πελοποννήσου, με βαθμό 8,20 (''Λίαν Καλώς'')

2015: Προαγωγή  σε Δικηγόρο  παρ΄ Εφέταις

​2015: Διεθνής  Μετεκπαίδευση  στη Διαμεσολάβηση  στην Επίλυση Διαφορών  στον Εργασιακό  Χώρο (International  Training  in Workplace  Mediation) (24  πλήρων  ωρών) από τον φορέα  εκπαίδευσης διαμεσολαβητών  Α.Κ.Κ.Ε.Δ.- ''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ''  

​2015: Μετεκπαίδευση  στην Τραπεζική  Διαμεσολάβηση (8  ωρών) από  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Αθηνών και  το Κέντρο  Διαμεσολάβησης  Ε.Β.Ε.Α.

2014: Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια  του  Υπουργείου Δικαιοσύνης (με πιστοποίηση από τον φορέα εκπαίδευσης  διαμεσολαβητών   του   Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθηνών  Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ")

2014: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Εξειδίκευσης Παντείου Πανεπιστημίου   στο  Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό  και  Τραπεζικό  Δίκαιο,  με  βαθμό 8,30  (''Λίαν Καλώς'')  και βαθμό  διπλωματικής  εργασίας (8)

2010: Υποψ. Διδάκτωρ  Τομέα Δημοσίου Δικαίου Νομικής  Σχολής  Αθηνών  με θέμα: "Η επεκτατική εφαρμογή  της αρχής της ισότητας στην ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων"

2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης Νομικής Σχολής Αθηνών – Université de Bordeaux στο Εξειδικευμένο (Ευρωπαϊκό) Δημόσιο Δίκαιο, με βαθμό 7,80 (‘‘Λίαν Καλώς’’)  και  βαθμό  διπλωματικής  εργασίας (8)

2010: Εγγραφή ως  Δικηγόρος  (Βαθμός 8,90  στις  Εξετάσεις  του Εφετείου)

2008: Πτυχίο  Νομικής Σχολής  Αθηνών με   βαθμό 7,41 (‘‘Λίαν Καλώς’’)  

2003: Αποφοίτηση  από το  Αριστοτέλειο  Κορινθιακό  Εκπαιδευτήριο  με  βαθμό  19  και  4/10  (‘‘Άριστα’’)     

 

Εκπόνηση   πανεπιστημιακών προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών  και  διπλωματικών εργασιών, μεταξύ  των  οποίων:

Α) ΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ:

α)  Διπλωματικές  εργασίες:

1./  ''Η επεκτατική εφαρμογή της  αρχής  της  ισότητας  στην ελληνική  και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη''  (διπλωματική εργασία - ΠΜΣ  Νομικής Σχολής Αθηνών),

2./  ''Το ζήτημα  της  συμβατότητας   των  Διμερών  Διακρατικών  Επενδυτικών  Συμφωνιών  μεταξύ των  κρατών- μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (intra-  EU BITS) με  το     Ευρωπαϊκό Δίκαιο'' (διπλωματική  εργασία -ΠΜΣ Παντείου  Παν/μιου)

 

β) Εργασίες  σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο:

3./ ''Το εργασιακό  καθεστώς  των  διοικητικών  υπαλλήλων  του ΟΗΕ''  (ΠΜΣ  Νομικής  Σχολής  Αθηνών),

4./ ''Έννοια  και  είδη  ξένων  άμεσων  επενδύσεων  (foreign  direct  investments / FDI). Διάκριση  Greenfield- brownfield investments- Έγκριση  ξένων  επενδύσεων,  διαδικασία  fast-track  (ν. 3894/2010)-  Έγκριση  εξαγορών- συγχωνεύσεων (αρθρ. 5-10  ν.3959/2011)- Επενδυτικός- αναπτυξιακός  ν. 3908/2011, όπως  ισχύει  σήμερα'' (Δίκαιο  των Διεθνών Επενδύσεων), 5./ ''Εθνική  Προστασία Άμεσων  Ξένων  Επενδύσεων: Η  υπερνομοθετική  ισχύς  και  το  περιεχόμενο  του  νδ 2657/53'' (Δίκαιο των  Διεθνών Επενδύσεων), 6./  ''Οι περιφερειακές  ενισχύσεις  υπό   το πρίσμα  του δικαίου των κρατικών  ενισχύσεων'' (Δίκαιο των Κρατικών  Ενισχύσεων), 7./ ''Η συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο ιδιωτικών επιχειρήσεων από τη σκοπιά του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων'' (Δίκαιο των Κρατικών  Ενισχύσεων)  8./ ''Καθήκοντα  και  συμπεριφορά  μελών  ΔΣ  κατά  τον  Ελληνικό  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης - Σύγκριση  με  το αντίστοιχο γαλλικό  νομοθετικό καθεστώς'' (Εταιρική Διακυβέρνηση), 9./ ''G-20 και  παγκόσμιες  ανισορροπίες'' (Διεθνής  Χρηματοοικονομική)  (ΠΜΣ Παντείου  Παν/μιου),


γ) Εργασίες σε προπτυχιακό επίπεδο:

10./ ''Το  τραπεζικό  ομόλογο ή  πιστοποιητικό τραπεζικής  κατάθεσης  ως  αξιόγραφο'' (Δίκαιο  των Αξιογράφων), 11./ ''Η διαδικασία της συνδιαλλαγής στον νέο πτωχευτικό κώδικα'' (Πτωχευτικό Δίκαιο), 12./ '' Η  απεργία  ως  ultima  ratio'' (Εργατικό  Δίκαιο), 13./ ''Εργατικό δίκαιο  και επιχειρηματικός  κίνδυνος'' (Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου), 14./  ''Το πειθαρχικό δίκαιο στην εκμετάλλευση'' (Εργατικό  Δίκαιο Εκμετάλλευσης), 15./ ''Οι περιορισμοί  της  ιδιωτικής αυτονομίας    κατά  το  αστικό, εργατικό  και  φορολογικό δίκαιο'' (Σεμινάριο Αστικού Δικαίου), 16./ ''Ο Αθλητικός  τύπος  ως  συρροή ατομικών  δικαιωμάτων'' (Ατομικά  και Κοινωνικά  Δικαιώματα), 17./ ''Εμπορία κρυπτόμενου εμπόρου δι’ αχυρανθρώπου / Κάμψη    αυτοτέλειας του  νομικού προσώπου'' (Εμπορικό Δίκαιο), 18./ ''Το μίασμα  του  φόνου  στα  αρχαία  ελληνικά  δίκαια'' (Αρχαία  Ελληνικά  Δίκαια), 19./ ''Γυναικεία  εγκληματικότητα'' (Εγκληματολογία),    20./ ''Τα  αναμορφωτικά μέτρα  ως  ποινή  κατά  το ποινικό δίκαιο  ανηλίκων'' (Ποινικό Δίκαιο  Ανηλίκων), 21./ ''Οι πραγματικές   δουλείες  κατά  το ρωμαϊκό δίκαιο'' (Ρωμαϊκό Δίκαιο) 

Β)  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ:

22./ ''Εκλογικά  συστήματα  και  Σύνταγμα'' (Συνταγματικό Δίκαιο),  23./  '' Η  ανακεφαλαιοποίηση  των  ελληνικών  πιστωτικών  ιδρυμάτων  ως  μία  μορφή   διάσωσής  τους, στα  πλαίσια  της αντιμετώπισης  της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και η συμβατότητά  της  με  το ευρωπαϊκό δίκαιο'' (Ελληνική  Οικονομία), 24./ ''Μάργκαρετ  Θάτσερ: Η  ισχυρή  γυναικεία  ηγετική μορφή  που χάραξε τη  διεθνή πολιτική  σκηνή '' (Πολιτική  Ηγεσία), 25./ ''Οι  στρατηγικές κινήσεις  της  αρχαίας  Σπάρτης  κατά  τον  Πελοποννησιακό  πόλεμο σύμφωνα  με  τον Θουκυδίδη ως στρατηγικό αναλυτή'' (Στρατηγικές  Σπουδές), 26./ '' Ανάλυση των ποσοστών  του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατά  τις  εθνικές  εκλογές  της  25ης  Ιανουαρίου 2015 στην  Εκλογική  Περιφέρεια  της  Β΄Αθηνών'' (Εκλογική Συμπεριφορά  και  Ανάλυση), 27./ ''  Ανάλυση των  Δημοσκοπήσεων που αφορούσαν τα  ποσοστά  του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατά  τις εθνικές  εκλογές  της 6ης  Μαϊου  2012'' (Πολιτικά  Κόμματα  και  Δημοσκοπήσεις), 28./ ''Πολιτικό  και  κομματικό Σύστημα της  Ιρλανδίας'' (Πολιτικά Κόμματα  και  Συστήματα  στη  Σύγχρονη Ευρώπη), 29./ ''Ο  Gramsci και  η θεωρία  του  στις  Διεθνείς  Σχέσεις''   και  ''Η θεωρία  της  πολυπλοκότητας  και  συστήματα  σκέψης στις  Διεθνείς  Σχέσεις'' (Διεθνείς  Σχέσεις),  30./ '' Ο  Ο.Η.Ε.  και η  κρίση  της  Λιβύης''  (Έρευνα  και  Μέθοδοι  στις  Κοινωνικές  Επιστήμες) και 31./ ''Πολιτική  Υποχρέωση  και  Δικαιώματα  των υπηκόων  κατά  τον  Χομπς (Hobbes)''  (Πολιτική  Φιλοσοφία).


Αθλητικές  διακρίσεις:

2001: Τελικός Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Λευκωσίας  (7η θέση σε Ελλάδα και Κύπρο) στο αγώνισμα 200μ.μ.α. 

2001: Τελικός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Κολύμβησης (5η θέση)  στο αγώνισμα  4Χ100μ.ελευθ. (κατηγορία Κορασίδων) και  Πρωτάθλημα Ελλάδας σε συλλογικό  επίπεδο με  την ομάδα  του Πανελληνίου  Γ.Σ.

2000: Τελικός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Κολύμβησης (6η θέση) στο αγώνισμα 200μ.μ.α. με την ομάδα  του Πανελληνίου  Γ.Σ. (κατηγορία Παγκορασίδων Α΄)

2000: Τελικός Πανελλήνιου  Πρωταθλήματος  Κολύμβησης στα  αγωνίσματα 4Χ100μ.ελευθ. (2η θέση), 4Χ200μ.ελευθ. (2η θέση)  και  4Χ100μ.μ.α. (4η θέση) με την ομάδα  του Πανελληνίου Γ.Σ. 

1999: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Κολύμβησης (7η θέση) στο αγώνισμα 200μ.ελευθ. με την ομάδα  του Ν.Ο.Κορίνθου (κατηγορία Παγκορασίδων Β')

 

Λοιπές  δραστηριότητες:

 Άριστη  γνώση  γαλλικών (επίπεδο C2),  ​άριστη γνώση αγγλικών  (επίπεδο C2), πτυχίο  γαλλικής  νομικής  ορολογίας  από  το  Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών,  στοιχεία γερμανικών (επίπεδο Α1), άριστη γνώση  H/Y (ECDL)​

2018: Μέλος της Ένωσης Ελήνων Δημοσιολόγων

2017: Εξειδικευμένη  Επιμόρφωση στα  αντικείμενα: «Αναπτυξιακά θέματα  της  ελληνικής  οικονονομίας  έως  το 2020»  και  «Coaching  leadership»   από  το ΕΚΠΑ  (ΚΕΕΕ)

2016: Εξειδικευμένη  Επιμόρφωση στα  αντικείμενα: «Business Management- Strategic  Management»,  «Επιχειρηματικότητα  και μικρομεσαίες  επιχειρήσεις», «E-shop  development»  και «Ψυχολογία  της Προσωπικότητας»   από  το ΕΚΠΑ  (ΚΕΕΕ)

2013:  Παρουσίαση εργασίας  ''Καθήκοντα  και Συμπεριφορά  των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου  κατά  τον  Ελληνικό  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης - Σύγκριση  με  το αντίστοιχο  γαλλικό νομοθετικό καθεστώς''  στα πλαίσια  ημερίδας  με  θέμα  ''Εταιρική  Διακυβέρνηση και ο Ελληνικός  Κώδικας: Το  βήμα  των  φοιτητών''  που  διοργανώθηκε  από  Ελληνικό Συμβούλιο  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και  τον Σύνδεσμο Επενδυτών  και Διαδικτύου - Ένωση  Μετόχων ΧΑΑ (ΧΑΑ, 11-6-2013)

2012: Πτυχίο ναυαγοσωστικής πισίνας και θάλασσας από την Ελληνική  Ναυαγοσωστική Ακαδημία

2011: Μέλος συντακτικής ομάδας της νομικής ηλεκτρονικής σελίδας νέων  δικηγόρων ‘‘www.e-themis.gr’’

2011: Μέλος  του  Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής 

2011: Μέλος  της  Επιτροπής  Πληροφορικής  και  της  Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων  του  Δικηγορικού Συλλόγου  Κορίνθου

 

Εθελοντισμός- Κοινωνική Δράση:

2019: Συνεργασία με την "Αλληλεγγύη για όλους" σε νομικά θέματα προστασίας α΄κατοικίας οφειλετών

2016:  Παροχή νομικών  συμβουλών  σε  ευπαθείς  ομάδες  στο αντικείμενο του τραπεζικού, εργατικού  και φορολογικού  δικαίου  στον Οργανισμό Κοινωνικής  Πρόνοιας  και  Αλληλεγγύης  του Δήμου  Βριλησσίων

2010-4: Νομική συνδρομή σε ευπαθείς ομάδες μέσω  του  Δικηγορικού Συλλόγου  Κορίνθου

2004: Εθελόντρια  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες της  Αθήνας