ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τα  4 χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα  της  Διαμεσολάβησης

9.1.2015

1.-  ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Η  πείρα,  από  την πρακτική της  Διαμεσολάβησης  στην Ελλάδα  και το  εξωτερικό,   παραπέμπει  σε  διαδικασία  με  μέσο όρο    διάρκειας  8  ώρες  εντός  της  ίδιας  ημέρας. Δεν  υπάρχει  ρητός  χρονικός περιορισμός  ή  εν γένει πρόβλεψη   για  την διάρκεια  της  διαδικασίας.

2.- ΕΚΟΥΣΙΑ  ΥΠΑΓΩΓΗ

Τα  μέρη  ''...επιχειρούν εκουσίως  να    επιλύσουν  με  συμφωνία  τη  διαφορά  αυτή  με  τη  βοήθεια  διαμεσολαβητή''.

3.- ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Ο  διαμεσολαβητής  είναι  τρίτο  πρόσωπο σε  σχέση με  τους  διαδίκους  και  συνεπώς  είναι  ουδέτερος/αμερόληπτος  προς  τη διένεξη και τα  μέρη. ''Ως  διαμεσολαβητής  νοείται  τρίτο σε  σχέση  με  τους  διαδίκους πρόσωπο,   από το οποίο  ζητείται να  αναλάβει   διαμεσολάβηση  με  κατάλληλο, αποτελεσματικό  και  αμερόληπτο τρόπο''.

4.- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η  διαδικασία   έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα  και δεν τηρούτνται πρακτικά.  Ο  διαμεσολαβητής  επικοινωνεί  και συναντάται  με  καθένα  από τα μέρη. Πληροφορίες  που αντλεί  ο  διαμεσολαβητής  κατά  τις  επαφές  αυτές  με  το ένα μέρος  δεν  κοινολογούνται  στο άλλο μέρος  χωρίς  τη σύμφωνη  γνώμη του. Πριν από  την έναρξη της  διαδικασίας όλοι  οι συμμετέχοντες  δεσμεύονται  εγγράφως  να  τηρήσουν το απόρρητο  της  διαδικασίας.

 

(πηγή:www.ministryofjustice.gr)