ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι είναι  η διαμεσολάβηση (mediation);  Σε  ποιόν νόμο  προβλέπεται;

25.11.2014

Η  Διαμεσολάβηση  είναι  ένας  εξωδικαστικός  τρόπος  επίλυσης μιας  διαφοράς. Στην Διαμεσολάβηση  συμμετέχουν  ο  Διαμεσολαβητής, τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι τους.      Ο  θεσμός  της  Διαμεσολάβησης  προβλέπεται  στον  ν.3898/2010  "σε  αστικές  και   εμπορικές  υποθέσεις" (με  τον οποίο  ενσωματώθηκε  η  Οδηγία  της  ΕΕ 2008/52/ΕΚ),  στο δε άρθρο   4εδ.β΄  δίνεται  ο  ορισμός  της, σύμφωνα  με τον οποίο  ''Ως  διαμεσολάβηση   νοείται   η  διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως  ονομασίας, στην οποία   δύο ή περισσότερα μέρη  μιας  διαφοράς επιχειρούν εκουσίως  (δηλαδή  με  τη  θέλησή τους) να επιλύσουν με  συμφωνία  τη  διαφορά  αυτή με  τη βοήθεια  διαμεσολαβητή''.

(πηγή:www.ministryofjustice.gr)