ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

5 συχνές  ερωτήσεις  σχετικά  με  τη Διαμεσολάβηση

25.11.2014

1. Ποιός  είναι ο  Διαμεσολαβητής (Mediator); 

Ο  Διαμεσολαβητής  είναι ένας  ανεξάρτητος  μεσολαβητής, με  ειδική κατάρτιση (Φορείς  Κατάρτισης   Διαμεσολαβητών),  διαπιστευμένος  από το Υπουργείο Δικαιοσύνης  (Πίνακας Διαμεσολαβητών),  ο  οποίος  βοηθά   τα  συμβαλλόμενα μέρη  στην επίτευξη  μιας  αμοιβαία  ικανοποιητικής  συμφωνίας.

Ο  Διαμεσολαβητής  δεν εκδίδει απόφαση,  δεν επιβάλλει  λύση.  Ο ρόλος  του  είναι  να  βοηθήσει  τις  διαπραγματεύσεις  μεταξύ  των  συμβαλλομένων μερών,  ώστε  να καταλήξουν  σε  αμοιβαία  αποδεκτή συμφωνία.  Με    τον ν..3898/2010 ''Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις'' ορίζεται ότι:  ''Ως  διαμεσολαβητής  νοείται τρίτο σε  σχέση  με  τους  διαδίκους πρόσωπο,   διαπιστευμένο  ως  διαμεσολαβητής  κατά  τα  οριζόμενα  στο άρθρο  7  από το  οποίο  ζητείται να  αναλάβει  διαμεσολάβηση με  κατάλληλο, αποτελεσματικό  και αμερόληπτο  τρόπο, ανεξαρτήτως  του τρόπου με  τον οποίο ορίστηκε  ή ανέλαβε  να  τελέσει την εν λόγω  διαμεσολάβηση''.

2. Πώς  επιλέγω  τον Διαμεσολαβητή;

Ο  Διαμεσολαβητής  επιλέγεται  από τα  εμπλεκόμενα  μέρη,  μέσα  από τον  Δημόσιο Κατάλογο  Διαπιστευμένων  Διαμεσολαβητών   του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  και Ανθρ.Δικαιωμάτων (Πίνακας  Διαμεσολαβητών). Μετά  την εφαρμογή του  ν. 3919/2011,  η παροχή   διαμεσολαβητικών  υπηρεσιών  δεν υπόκειται  σε  γεωγραφικούς  περιορισμούς. Ειδικότερα,  κάθε  Διαμεσολαβητής  μπορεί  ελεύθερα  και χωρίς κανέναν  απολύτως  περιορισμό  να προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του σε οποιοδήποτε  σημείο της  Επικράτειας, χωρίς  να  δεσμεύεται  από  την έδρα  του.

3. Ποιές  διαφορές   μπορούν  να  λυθούν  με   διαμεσολάβηση;

Στην Διαμεσολάβηση  μπορούν  να  υπαχθούν  εμπορικές,  αστικές,  εργατικές  και οικογενειακές   διαφορές.  Με  τον ν.3898/2010  ''Διαμεσολάβηση   σε  αστικές  και εμπορικές  υποθέσεις''  ορίζεται ότι: ''Διαφορές  Ιδιωτικού  Δικαίου  μπορούν  να  υπαχθούν  σε  Διαμεσολάβηση   με  συμφωνία  των μερών,   αν αυτά  έχουν την εξουσία  να  διαθέτουν   το αντικείμενο  της  διαφοράς''. (αρθρ.2)

4. Ποιοί  συμμετέχουν    στη  Διαμεσόλαβηση;

Στην   διαδικασία  συμμετέχουν    Διαμεσολαβητής,  τα  συμβαλλόμενα μέρη  και οι πληρεξούσιοι  Δικηγόροι τους.  Με  τον  ν.3898/2010 ''Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις''  ορίζεται ότι:  ''Στη  διαδικασία  της  Διαμεσολάβησης τα μέρη  ή  ο  νόμιμος  αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός  τους,  όταν πρόκειται  για  νομικά πρόσωπα  παρίστανται  με  πληρεξούσιο δικηγόρο''.

5.Ποιά  είναι  η  διαδικασία  της  Διαμεσολάβησης;

Μια  Διαμεσολάβηση  ξεκινά  με   κοινή συνάντηση  των μερών και των  Δικηγόρων τους.   Ο  Διαμεσολαβητής εξηγεί αρχικά  τη  διάρθρωση της  διαδικασίας  και  τονίζει  τον εμπιστευτικό χαρακτήρα  των  συζητήσεων. Έπειτα,  ζητά  από τα  μέρη  να  παρουσιάσουν τις  θέσεις  τους. Όταν ο διάλογος  δεν είναι πλέον  παραγωγικός,  ο διαμεσολαβητής  χωρίζει τα  μέρη  και  ξεκινά  μια  σειρά  ιδιωτικών, εμπιστευτικών  συνεδριάσεων. Στις  κατ΄ιδίαν αυτές  συναντήσεις,  ο  Διαμεσολαβητής  συζητά  με  κάθε  ένα  απότα  μέρη  για  να  αναλύσει  την περίπτωσή τους,  να  αναγνωρίσει  και να  αναδείξει  τα πραγματικά  συμφέροντα  καθενός  από τα μέρη  και να  αναπτύξει επιλογές  για  την επίλυση της  διαφοράς. Ο  διαμεσολαβητής  μπορεί  να μεταφέρει  πληροφορίες, προτάσεις ή  προσφορές από το ένα  μέρος  στο άλλο  μόνο αν έχει  την ρητή  συναίνεσή τους. Οι κατ΄ιδίαν  συναντήσεις  είναι  πολλαπλές,  διάρκειας  20-30 λεπτών  η καθεμία.  Όταν τα μέρη καταλήξουν σε  συμφωνία, γίνεται  μία τελευταία  κοινή συνάντηση  όπου  υπογράφεται  το πρακτικό της  διαμεσολάβησης  από τον Διαμεσολαβητή,  τα μέρη και τους  πληρεξουσίους  Δικηγόρους  τους.  

(πηγή:www.ministryofjustice.gr)