ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (υπ’αριθμ.8/2017 Μον.Πρ.Κορίνθου)

Το  Δικαστήριο ακυρώνει ολικά   την διαταγή πληρωμής  του πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία  "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε."  , με  την  οποία  ζητούσε  το ποσόν  των 60.000€  από δανειολήπτες (οφειλέτη  και εγγυητή) λόγω  μη αποπληρωμής  του  δανείου  που τους  είχε  χορηγήσει, με το σκεπτικό  ότι  η τράπεζα  με  την εξώδικη  δήλωσή της προέβη  στην καταγγελία  μόνον  της  πρόσθετης πράξης  της  δανειακής  σύμβασης  και  όχι της κύριας και αρχικής, η οποία  συνεχίζει να παράγει  τα  έννομα αποτελέσματά  της.