ΝΕΕΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΜΕ  ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ

Με  τον πρόσφατο  ν.4161/2013, θεσπίστηκε  πρόγραμμα διευκόλυνσης  για  ενήμερους  δανειολήπτες,  το  οποίο  οι τράπεζες  είναι υποχρεωμένες  να  παρέχουν,  εφ΄ όσον  ο  οφειλέτης  που επιθυμεί  να υπαχθεί  σε αυτό  πληροί  τις  εξής  προϋποθέσεις:

(**ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Τα  πιστωτικά  ιδρύματα  δεν προτείνουν  αυτές  τις πιο ευνοϊκές  ρυθμίσεις,  ακόμη  και  όταν  ο  οφειλέτης  πληροί τις  προϋποθέσεις!!  και επιμένους  στις παλιές  ιδιαιτέρως  επιβαρυντικές  για  τον οφειλέτη  τραπεζικές  ρυθμίσεις,  γι΄αυτό απαιτείται  να  γίνει    υποβολή    συγκεκριμένης  αίτησης  από τον  οφειλέτη, κατόπιν  εξέτασης και επεξεργασίας  του φακέλου και  των δικαιολογητικών εγγράφων του από δικηγόρο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (**ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Για το  εν λόγω πρόγραμμα  έχει τεθεί προθεσμία ισχύος  του  μέχρι  την 15-1-2014!)                                                                                                    

1./  Οι  δανειακές  συμβάσεις   να  έχουν  αρχική ημερομηνία  σύναψης    έως  την  30-6-2010,

2./  Να  υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση  υποθήκης,  υποθήκη)  της  υπό ρύθμιση δανειακής  σύμβασης  επί της  α΄κατοικίας του οφειλέτη,

3./ Η  αντικειμενική  αξία  της  κύριας  κατοικίας  του οφειλέτη  να μην  ξεπερνά  το ποσόν  των  180.000€  και  στις περιπτώσεις  που  οι οικογένειες  επιβαρύνονται    φορολογικά  με  τρία  και περισσότερα  τέκνα, το ποσόν  των 200.000€,

4./ Η  αντικειμενική αξία   της  συνολικής   ακίνητης  περιουσίας   του οφειλέτη  να μην ξεπερνά  τις  250.000€ και στις περιπτώσεις   που  οι  οικογένειες επιβαρύνονται  φορολογικά   με  τρία  ή περισσότερα  τέκνα,  το ποσόν  των 300.000€,

5./ Το σύνολο  των καταθέσεων    και κινητών  αξιών  του οφειλέτη  να μην υπερβαίνει    τις  10.000€  και  στις  περιπτώσεις  που  οι  οικογένεις  επιβαρύνονατι  φορολογικά  με  τρία ή περισσότερα  τέκνα,  το ποσόν  των  15.000€, 

6./ Το συνολικό ανεξόφλητο  υπόλοιπο κεφάλαιο    που έχει λάβει ο οφειλέτης  να  μην υπερβαίνει τις  150.000€,

7./ Ο  οφειλέτης  να  είναι    άνεργος,  έχων σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ή δημοσίου δικαίου,  συνταξιούχος ,  ή να  έχει  εισόδημα  από μισθωτές  υπηρεσίες  (ν.4110/2013),

8./ Ο  οφειλέτης  να έχει συνολικό ετήσιο εισόδημα  (μετά  την αφαίρεση   κρατήσεων υπέρ    των ασφαλιστικών  ταμείων, του φόρου  εισοδήμτος  και της  εισφοράς  αλληλεγγύης):  α. 15.000€, εφόσον υποβάλλει ατομική  φορολογική δήλωση, 25.000€,  εφόσον υποβάλλει  κοινή φορολογική δήλωση, στα  οποία  ποσά  προστίθεται   το ποσόν  των  5.000€  σε  οικογένειες  με  τρία και περισσότερα  τέκνα,  σε άτομα με  αναπηρία 67%  και σε όσους  επιβαρύνονται  φορολογικά από άτομα  με  αναπηρία  67% και

9./ Κατά  την  υποβολή της  αίτησης   να  έχει υποστεί  μείωση στα  εισοδήματα  σε ποσοστό  τουλάχιστον  20% σε σύγκριση  με  αυτά  του έτους  2009.