Όροι και προϋποθέσεις για τη  συνεισφορά του Δημοσίου στην κάλυψη των δόσεων (ΦΕΚ Β΄2723/16-12-2015)

.

Με  το 2ο κεφάλαιο  του  ν.4346/2015  και συγκεκριμένα  το άρθρο  14  τροποποιούνται σημαντικές διατάξεις  του ν.3869/2010  και διαμορφώνονται  ως  εξής:

(α)  Ως  προς  την προστασία  της  α΄κατοικίας (αρθρ.9παρ.2  ν.3869/2010): 

   - Τίθεται χρονικό όριο  κατάθεσης  αιτήσεων για  τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  (μέχρι  31-12-2018)

   -  Τίθενται  συγκεκριμένες προϋποθέσεις  διάσωσης  α΄κατοικίας, συγκεκριμένα:

        i. Το ακίνητο  να  χρησιμεύει  ως  κύρια  κατοικία  του οφειλέτη,  

        ii. Το μηνιαίο διαθέσιμο  οικογενειακό  εισόδημά  του   να μην υπερβαίνει  τις  εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης, προσαυξημένες  κατά  70%,    

        iii. η  αντικειμενική  αξία  της  α΄ κατοικίας  του οφειλέτη  να μην υπερβαίνει  το ποσόν  των  180.000€ (για  άγαμο), 220.000€  (για  τον έγγαμο), προαυξημένο  κατά  20.000€  για κάθε τέκνο  και μέχρι  3  τέκνα (δηλ. μέχρι  220.000€ + 3 Χ 20.000€= 280.000€), 

         iv.  ο  οφειλέτης  να είναι  συνεργάσιμος  δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας  Τραπεζών  και

         v.  ο οφειλέτης  να βρίσκεται  σε πραγματική  αδυναμία  πληρωμής    των οφειλών του.

    -  Το σχέδιο  διευθέτησης  των οφειλών  θα προβλέπει  ότι  ο  οφειλέτης  θα πρέπει να καταβάλλει  το μέγιστο  της  δυνατότητας  αποπληρωμής  και ότιτο ποσόν  αυτό θα  διασφαλίζει  ότι οι πιστωτές  του  δεν θα  βρεθούν σε  χειρότερη θέση  από  ότι  εάν  λάμβανε  χώρα  αναγκαστική  εκτέλεση (δηλ.πλειστηριασμός  κ.λπ.)

  -  Δίνεται  η δυνατότητα  στον οφειλέτη  να υποβάλει  αίτηση  στο Ελληνικό  Δημόσιο, προκειμένου  αυτό  να καλύψει μερικώς το  ποσόν  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  3  έτη. Προϋπόθεση  της  παροχής  συνεισφοράς  του Δημοσίου  είναι ο οφειλέτης  να  είναι συνεπής  ως προς την ελάχιστη  δόσης.

 -  Η περίοδος  ρύθμισης  για  διάσωση  της  α΄ κατοικίας  κυμαίνεται  από 20  έως  35  χρόνια.

 -  Σε   περίπτωση πώλησης  της  α΄κατοικίας  κατά  τη διάρκεια  της ρύθμισης,  ο οφειλέτης  θα πρέπει να αποδώσει  το  1/2  του τιμήματος  στους ενέγγυους  και προνομιούχους πιστωτές, χωρίς να  μπορούν  αυτοί να λάβουν ποσό που ξεπερνά  αυτό  που θα  έπαιρναν  με  βάση τη δικαστική  ρύθμιση. 

(β) Ως προς τις  συνέπειες  της  κατάθεσης  της  αίτησης  στο Ειρηνοδικείο (αρθρ.4παρ.6 ν.3869/2010):

- Ο  οφειλέτης  θα πρέπει  να  καταβάλλει  συγκεκριμένες  μηνιαίες  δόσεις, 

-  Ανασταλλέται η παραγραφή  των  επίδικων απαιτήσεων  που συμπεριλαμβάνονται  στην  αίτηση  και

-  Επέρχεται λύση   (δηλ. σταματάνε  να  ισχύουν)  όλων των  ρυθμίσεων που  ίσχυαν  μέχρι  να προσφύγει  ο  οφειλέτης  στο Δικαστήριο.

(γ) Ως προς  τις  συνέπειες της καθυστέρησης  της καταβολής  των δόσεων που έχει ορίσει το Δικαστήριο με  προσωρινή διαταγή (αρθρ.5παρ.4 ν.3869/2010):

- Εάν οι καθυστερήσεις  υπερβαίνουν  αθροιστικά  την αξία  3  δόσεων  ετησίως, ο  ειρηνοδίκης  διατάσσει  την   ανάκληση  της προσωρινής  διαταγής, κατόπιν αιτήσεως  του πιστωτή  εντός 4  μηνών.

(δ)  Ως  προς  την  αναστολή  των  καταδιωκτικών  μέτρων  που  έχουν ήδη ξεκινήσει σε βάρος του οφειλέτη (αρθρ.6παρ.1 ν.3869/2010):

- Εάν  δεν έχει  χορηγηθεί προσωρινή  διαταγή  από  τον Ειρηνοδίκη   κατ΄άρθρον 5παρ.2 ν.3869/2010,  ο οφειλέτης μπορεί να  ζητήσει  την αναστολή της  εκτελεστικής  διαδικασίας  σε  βάρος  της περιουσίας  του  με  αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων, η  δε  αναστολή, εφ΄όσον  χορηγηθεί,  δε  μπορεί να ξεπερνά  τους  6  μήνες  από  την ημερ/νια  κατάθεσης  της  κύριας αίτησης.

- Προϋποθέσεις  χορήγησης  αναστολής  από το  Δικαστήριο είναι: (α) Η ευδοκίμηση  της   κύριας  αίτησης  του οφειλέτη  και  (β)  η πρόκληση ουσιώδους  βλάβης   στα  συμφέροντα  του οφειλέτη.

(ε)  Ως  προς  την αναστολή  των καταδιωκτικών μέτρων  που δεν  έχουν  ακόμη  ξεκινήσει  σε  βάρος  του  οφειλέτη (αρθρ.6παρ.2 ν.3869/2010):

-  Εάν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία  αναγκαστικής  εκτέλεσης  σε  βάρος του  οφειλέτη, ο οφειλέτης  μπορεί  να ζητήσει  την  αναστολή  της εκτελεστικής  διαδικασίας  σε  βάρος της περιουσίας  του με  αίτηση  ασφαλσιτικών  μέτρων, η δε  αναστολή,  εφ΄   όσον χορηγηθεί, δε μπορεί  να  ξεπερνά τους  6  μήνες  από  την ημ/νια  κατάθεσης  της  κύριας  αίτησης. 

- Προϋποθέσεις  χορήγησης  αναστολής  από το  Δικαστήριο είναι: (α) Η ευδοκίμηση  της   κύριας  αίτησης  του οφειλέτη  και  (β)  ότι  επίκειται  μεταβολή  της  περιουσίας  του οφειλέτη  ή μείωση της  αξίας  της, ώστε  να προκαλείται ουσιώδης  ζημία  στους πιστωτές.

 (στ) Ως  προς  την υποχρέωση υιοθέτησης  συμπεριφοράς  "Συνεργάσιμου  Δανειολήπτη" (αρθρ. 10παρ.4  ν.3869/2010):

- Ο οφειλέτης  υποχρεούται  να επιδεικνύει  συμπεριφορά  συνεργάσιμου δανειολήπτη  όπως  αυτή ορίζεται  με  την απόφαση    της  Τράπεζας  της  Ελλάδος (ΦΕΚ 2287/27-8-2014),  καθ΄όλη τη διάρκεια  της  διαδικασίας  του  νόμου, καθώς  και κατά  τη διάρκεια  αποπληρωμής   του σχεδίου  διευθέτησης  οφειλών.

(ζ)  Ως  προς  την υποχρέωση  επικαιροποίησης  του φακέλου  όλων  των αιτήσεων που ήδη  εκκρεμούν μέχρι  30-6-2016 (αρθρ.2παρ.1  υποπαρ.Α4 κεφ.Α΄ Ν.4336/2015):

- Οι οφειλέτες  που  έχουν καταθέσει  αίτηση  μέχρι 31-12-2015 οφείλουν να  καταθέσουν στο Δικαστήριο επικαιροποιημένα  στοιχεία  του φακέλου  τους  μέχρι  30-6-2016. Σε περίπτωση  που  δεν προβούν  στην  ενημέρωση  του   φακέλου  τους, θεωρείται  ότι  έχουν  παραβιάσει  το καθήκον  ειλικρινούς  δηλώσεως   του  αρθρ.10 ν.3869/2010 και επομένως  η  αίτησή  τους  για  ρύθμιση  και  διαγραφή  των  χρεών τους  κινδυνεύει  να απορριφθή  από  το Δικαστήριο.