“Εύλογες  δαπάνες διαβίωσης”-Διαδικασία και κριτήρια υπολογισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής

Το  Κυβερνητικό  Συμβούλιο Δοαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους προέβη  στον προσδιορισμό  των  "εύλογων  δαπανών  διαβίωσης"  την 10-4-2014 , κατ΄εφαρμογή  του  αρθρ.1παρ.1 ν.4224/2013:

(α)  Πίνακας  με  τις  ''εύλογες  δαπάνες  διαβίωσης''  του κάθε  νοικοκυριού

-  Διαχωρισμός  σε  4  βασικές  κατηγορίες  δαπανών,  δηλαδή:

  • Βασικές  δαπάνες: Διατροφή,  ένδυση και  υπόδηση, λειτουργικά  έξοδα  κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή  και  συντήρηση επίπλων  και  οικιακού εξοπλισμού, είδη  οικιακής  κατανάλωσης και ατομικής  φροντίδας, ενημέρωση  και μόρφωση, υπηρεσίας  τηλεφωνίας  και ταχυδρομείων, είδη και υπηρεσίες  υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες  κοινωνικής προστασίας  και  οικονομικές υπηρεσίες
  • Επιπλέον  δαπάνες  εστίασης
  • Επιπλέον  διαρκή αγαθά  και συσκευές
  • Επιπλέον κατανάλωση: Κατανάλωση αλκοολούχων  ποτών  και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές  υπηρεσίες  και υπηρεσίες  αναψυχής,πολιτισμού και  αθλητισμού.

-   Σύνθεση νοικοκυριού  και  ποσό  δαπανών ανά κατηγορία  ετησίως  και μηνιαίως:       

      1 ενήλικας (ετησίως, μηνιαίως):  

        1η: 6.448€  (537€), 2η:  7.337€  (611€),  3η: 7.655€   (638€), 4η: 8.180€ (682€)

      2  ενήλικες (ετησίως, μηνιαίως):  

       1η : 10.866€ (906€), 2η:12.412€  (1.034€), 3η: 12.921€  (1.077€),  4η: 13.917€ (1.160€)

      Πολ/σιαστής  εξαρτώμενων τέκνων   (ετησίως, μηνιαίως):  

      1η:  2.648€  (221€), 2η:  2.955€  (246€),  3η: 3.126€ (261€),  4η:  3.316€  (280€)

     Πολ/σιαστής εξαρτωμενων  μελών (ετησίως, μηνιαίως):

      1η: 2.497€ (208€), 2η: 2.962€  (247€) ,3η: 3.117€  (260€), 4η:3.550€ (296€)             

 

Παραδείγματα:

1  ενήλικας  με  1  τέκνο (ετησίως): 1η: 9.096€,  2η:10.292€,  3η: 10.781€, 4η:11.541€

2  ενήλικες με  1  τέκνο  (ετησίως): 1η: 13.514€,  2η:15.367€,  3η: 16.047€,  4η:17.278€

2  ενήλικες  με  2  τέκνα  (ετησίως): 1η:16.162€,  2η:18.322€,  3η:19.173€, 4η:20.639€

2  ενήλικες  με  2  τέκνα  και 1 ενήλικα  (ετησίως): 1η:18.659€,  2η:21.284€,  3η:22.290€,  4η:24.189€

2  ενηλικες  με  3  τέκνα  (ετησίως): 1η:18.810€, 2η:21.277€, 3η:22.299€,  4η:24.000€

2  ενήλικες  με 3  τέκνα και  1  ενήλικα  (ετησίως): 1η:21.307€, 2η: 24.239€, 3η:25.416€, 4η:27.550€

2  ενήλικες  με 4 τέκνα (ετησίως): 1η:21.458€, 2η:24.232€, 3η:25.425€, 4η:27.361€

 

(β) Διαδικασία   και κριτήρια  προσδιορισμού  της μέγιστης  ικανότητας  αποπληρωμής  του  οφειλέτη

Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  ΤτΕ  εξέδωσε  πράξη (αρ.πρ. 54/15-12-2015,  ΦΕΚ Β΄ 2740/16-12-2015) με  την  οποία  όρισε  τα  εξής  ως προς  τη  διαδικασία  και  τα κριτήρια προσδιορισμού   της  μέγιστης  ικανότητας  αποπληρωμής  του οφειλέτη:

- Η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής  βασίζεται στην τρέχουσα  και στην μελλοντική  ικανότητα   αυτού  για αποπληρωμή    του   συνόλου  της  οφειλής

- Βάση υπολογισμού  της  τρέχουσας  ικανότητας προς  αποπληρωμή   είναι το συνολικό  διαθέσιμο εισόδημα   και οι  δαπάνες  διαβίωσης αυτού  και των μελών  της  οικογενείας του  κατά  τον χρόνο  συζήτησης  της  αίτησής  του

-  Ο οφειλέτης  μαζί  με  την αίτησή   του θα πρέπει  να  υποβάλει κατάλληλα  συμπληρωμένο  έντυπο, στο οποίο  ενσωματώνονται   τα στοιχεία  εισοδήματος του οφειλέτη  και  οι δαπάνες αυτού  και των προστατευόμενων  μελών του.

-  Για  τον  υπολογισμό της  μελλοντικής ικανότητας  αποπληρωμής του  οφειλέτη χρησιμοποιείται  η τρέχουσα ικανότητα με προσαύξηση  5%  ανά  5ετίσ, που βέβαια  μπορεί  να κυμανθεί.  Ως  βασικά κριτήρια  χρησιμοποιούνται  το τρέχον επίπεδο   δαπανών   σε σχέση με  τις  εύλογες  δαπάνες,   η ηλικία  του οφιελέτη, ο αριθμός  και  η ηλικία  των προστατευόμενων μελών,  τυχόν προβλήματα  υγείας  και  οι  συνθήκες  του κλάδου  δραστηριότητας  του οφειλέτη  ή  του  εργοδότη  του  ή  της  αγοράς εν γένει.