Ν.4224/2013 περί  Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτ. Χρέους

1./  Σύμφωνα  με  τον ν.4224/2013,  με  απόφαση  της  ΤτΕ, εκδίδεται  ''Κώδικας  Δεοντολογίας  Τραπεζών''  για  τη διαχείριση    των μη   εξυπηρετούμενων  ιδιωτικών  χρεών,  ο  οποίος  πρέπει  να τεθεί  σε  ισχύ  μέχρι  την 31-12-2014.  Ο  ΚΔΤ   θα πρέπει  να περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης  του  κινδύνου,  διαδικασίες  αξιολόγησης   δυνατότητας  αποπληρωμής,  δεσμευτικούς  κανόνες   συμπεριφοράς   τραπεζών  με  σαφή  χρονοδιαγράμματα  και  όρους επικοινωνίας  μεταξύ  πιστωτικών ιδρυμάτων  και των  δανειστών,  στους  οποίους  θα αξιοποιούνται  οι  ορισμοί  του "συνεργάσιμου  δανειολήπτη" και των "εύλογων   δαπανών  διαβίωσης",  των  οποίων  γίνεται χρήση    κατά  τη λήψη  αποφάσεων  των  τραπεζών   σχετικά  με την παροχή   λύσεων/αναδιαρθρώσεων   δανείων  που βρίσκονται  σε  καθυστέρηση.

2./ Προβλέπεται  η  σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου  Διαχείρισης Ιδιωτικού  χρέους  με  σκοπό  να  εισάγει  και  να παρακολουθεί   τις  απαραίτητες   δράσεις   για  την προώθηση  της  δημιουργίας   του  μόνιμου  μηχανισμού   της  επίλυσης   του μη  εξυπηρετούμενου ιδιωτικού  χρέους   φυσικών  και νομικών προσώπων (επιχειρήσεων).  Τα καθήκοντα  του  Συμβουλίου  περιλαμβάνουν:

(α)  Τη διαμόρφωση πολιτικών  σε  σχέση  με την οργάνωση   ενός  ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής  διαχείρισης   των μη  εξυπηρετούμενων ιδιωτικών  δανείων,

(β) τις  προτάσεις  τροποποιήσεων  του  υφιστάμενου  νομικού πλαισίου σε θέματα  ουσίας και διαδικασίας  για  την ενίσχυση της  αποτελεσματικότητας  στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού  χρέους, συμπεριλαμβανομένης  της  επιτάχυνσης  των  διαδικασιών αναφορικά  με  τις  καθυστερούμενες αποπληρωμές  και  τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου  που  διέπει  την αγορά  ακινήτων,

(γ)  την κατάρτιση  δράσεων  ευαισθητοποίησης   για  την άμεση  και αποτελεσματική  ενημέρωση  και υποστήριξη  των πολιτών και των ενδιαφερόμενων  μερών σχετικά  με  τη λήψη αποφάσεων  επί  των ανωτέρω  θεμάτων και

(δ) τη  δημιουργία ενός  δικτύου  παροχής  συμβουλευτικών  υπηρεσιών   για  θέματα  διαχείρισης  οφειλών.

Επιπλέον, το  Συμβούλιο ορίζει  με  απόφασή  του  τις  αρχές  του "συνεργάσιμου  δανειολήπτη"  και  των "εύλογων δαπανών  διαβίωσης", με  βάση  τα  στοιχεία  της  ΕΛΣΤΑΤ.

3./ Ορίζεται ότι  ο  Συνήγορος  του  Καταναλωτή (Ανεξάρτητη  Αρχή,  που συστάθηκε  με  τον  ν.3297/2004  και  εποπτεύεται  από  το Υπ.Ανάπτυξης, που λειτουργεί  ως  εξωδικαστικό  όρανο συναινετικής  επίλυσης των  καταναλωτικών  διαφορών), στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων του διαμεσολαβεί μεταξύ  δανειστών  και οφειλετών με  σκοπό  τη  ρύθμιση   των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  ιδίως αναφορικά  με  θέματα  που  άπτονται της  εφαρμογής  του  ΚΔΤ.