ΚΥΡΗΞΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.8παρ.6 ν.3869/2010 (342/2016 Ειρ.Κρωπίας)

Το Δικαστήριο έλεγξε  τη  συνταγματικότητα  του  αρθρ.8παρ.6 ν.3869/2010  κατά  το μέρος που απαγορεύει την αναστολή  της  εκτελεστότητας των δόσεων του αρθρ.8 που ορίζονται  (ακόμη  και  εσφαλμένως)  σε  α΄ δικη  απόφαση  κατόπιν εφέσεως, ως  αντιβαίνον στο αρθρ.6ΕΣΔΑ και  το 20Σ. Έκρινε  ότι  το ποσόν  των  450€  που  είχε  επιβληθεί στον οφειλέτη  ήταν  πέρα  από  τις  δυνατότητές  του  και  το μείωσε  στο ποσόν των  150€.