ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 26.000€  με μηδενικές καταβολές (αποφ. 79/2013Ειρ.Νεμέας)

Διάσωση  α΄ και κύριας κατοικίας  άνεργης,  η  οποία  όφειλε  συνολικά  132.000€,  με  καθορισμό μηδενικών  δόσεων  για  χρονικό  διάστημα  4  ετών  και  κατόπιν  4ετούς περιόδου χάριτος  την καταβολή ποσού  292,76€  για  χρονικό  διάστημα  30  ετών  ώστε  να διασώσει   την  α΄ κατοικίας  της.