ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  180.000€  (ποσοστό  60% επί  του συνόλικου) (αποφ. 104/2014 Ειρ. Νεμέας)

Το  Δικαστήριο  διασώζει  την α΄ κατοικία,  αλλά και  όλα τα   αγροτεμάχια  κυριότητας ( ως  αναγκαία  για τη διαβίωσή  του  και δεδομένου  ότι  δεν  θα  αποφέρουν κάποιο  αξιόλογο  τίμημα   από ντυχόν εκποίησή  τους)  οφειλέτη  δανείων  ύψους  300.000€,  ο  οποίος  πάσχει  από  σοβαρά προβλήματα  υγείας  και  είναι χαμηλοσυνταξιούχος, ασκώντας παράλληλα  αγροτικές   εργασίες.   Θα καταβάλλει  200€ μηνιαίως  για  4  χρόνια  προς  όλες  τις  τράπεζες  και  εν συνεχεία  και  κατόπιν  4ετούς  περιόδου χάριτος,  την  καταβολή ποσού 367,73€  για  25  χρόνια,  προκειμένου  να    διασώσει  την α΄κατοικία  του.