ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚ. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) (αποφ. 60/2015 Μονομ. Πρωτοδικείου Κορίνθου)

Το Δικαστήριο   απέρριψε  επί της  ουσίας   την  έφεση  του  ΝΠΔΔ  με   την επωνυμία  "ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΝΕΙΩΝ''  που ασκήθηκε   κατά  απόφασης  του Ειρηνοδικείου  Νεμέας,  με  την οποία  είχε  υπαχθεί  στο σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων  του οφειλέτη  οι  οφειλές  του προς   το  εν λόγω  νομικό  πρόσωπο  ως  πιστωτή  και  έγινε  αντιστοίχως δικαστική  ρύθμιση  και  ως  προς  αυτές,  ζητώντας  να  μην  συμπεριληφθεί  στους πιστωτές  του οφειλέτη  δεδομένου ότι  δεν  αποτελεί  πιστωτικό ίδρυμα  και  επιπλέον  ότι  υφίσταται  ειδικό νομικό καθεστώς  ρυθμίσεων  των συγκεκριμένων  οφειλών  (ν.2214/1994  και  ν.3867/2010).  Όπως  προκύπτει  από  το σκεπτικό της  απόφασης,  οι οφειλές προς  το  ΤΠΔ  (από δάνεια) σαφώς  και  εμπίπτουν  στο πεδίο  εφαρμογής  του  νόμου  Κατσέλη ( ν.3869/2010)  και  επομένως  δέον  να  συμπεριλαμβάνονται  στις  δικαστικά  ρυθμιζόμενες  οφειλές,  το δε  νομικό πρόσωπο  συμπεριλαμβάνεται  στους  πιστωτές  του οφειλέτη, όπως  επιβάλλει άλλωστε  η  αρχή της  καθολικότητας.