ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Με  τον  ν.4161/2013  θεσπίστηκε  το ακατάσχετο  των τραπεζικών καταθέσεων  σε πιστωτικά ιδρύματα  μέχρι του ποσού των χιλίων  πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.