30 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΙΡ. ΝΕΜΕΑΣ,ΚΡΩΠΙΑΣ,ΑΣΤΡΟΥΣ,ΠΑΤΡΑΣ,ΝΑΥΠΛΙΟΥ,ΜΕΓΑΡΩΝ  ΓΙΑ  ΧΡΕΗ 4.000.000€

1./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 3/2017 Ειρ. Κρωπίας (Διαγραφή  χρέους 210.000€- 70%  επί του  συνολικού):

2./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 15/2017 Ειρ. Νεμέας: Ορισμός μηδενικών δόσεων  σε  επανέλεγχο

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 17/2017 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή χρέους 17.000€ - 100%  επί του  συνολικού):

4./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 18/2017  Ειρ. Νεμέας (Διαγραφή χρέους 17.000€ - 100%  επί  του  συνολικού):

5./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 21/2017 Ειρ. Νεμέας  (Διαγραφή χρέους 310.000€ - 100%  επί του συνολικού):

6./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 26/2017 Ειρ. Νεμέας

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 25/2017 Ειρ.Άστρους

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 34/2017 Ειρ Νεμέας 

9./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 35/2017 Ειρ. Νεμέας

10./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 262/2017 Ειρ.Πάτρας:

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ.42/2017 Ειρ.Νεμέας
12./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 43/2017 Ειρ.Νεμέας

13./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 45/2017 Ειρ.Νεμέας

14./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 48/2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

15./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 48/2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 51/2017 Ειρ.Νεμέας

17./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 52/2017 Ειρ.Νεμέας

18./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.   56/2017 Ειρ.Νεμέας

19./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  57 /2017 Ειρ.Νεμέας

20./ Απόφαση υπ΄αριθμ.      /2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

21./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  76 /2017 Ειρ.Νεμέας

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 232/2017 Ειρ.Ναυπλίου

23./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 143/2017 Ειρ. Μεγάρων

24./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 144/17 Ειρ. Μεγάρων

25./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.   /17  Ειρ. Νεμέας

26./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.   /17 Ειρ.Νεμέας