32 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2017 ΕΙΡ.ΝΕΜΕΑΣ,ΚΡΩΠΙΑΣ,ΤΡΙΠΟΛΗΣ,ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΤΡΑΣ,ΝΑΥΠΛΙΟΥ,ΜΕΓΑΡΩΝ  ΓΙΑ  ΧΡΕΗ4.000.000€

1./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 3/2017 Ειρ. Κρωπίας (Διαγραφή  χρέους 210.000€- 70%  επί του  συνολικού):

2./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 15/2017 Ειρ. Νεμέας: Ορισμός μηδενικών δόσεων  σε  επανέλεγχο

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 17/2017 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή χρέους 17.000€ - 100%  επί του  συνολικού):

4./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 18/2017  Ειρ. Νεμέας (Διαγραφή χρέους 17.000€ - 100%  επί  του  συνολικού):

5./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 21/2017 Ειρ. Νεμέας  (Διαγραφή χρέους 310.000€ - 100%  επί του συνολικού):

6./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 26/2017 Ειρ. Νεμέας:

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 25/2017 Ειρ.Άστρους:

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 34/2017 Ειρ Νεμέας:

9./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 35/2017 Ειρ. Νεμέας:

10./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 262/2017 Ειρ.Πάτρας:

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ.42/2017 Ειρ.Νεμέας:
12./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 43/2017 Ειρ.Νεμέας:

13./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 45/2017 Ειρ.Νεμέας:

14./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 48/2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

15./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 48/2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 51/2017 Ειρ.Νεμέας:

17./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 52/2017 Ειρ.Νεμέας:

18./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.   56/2017 Ειρ.Νεμέας:

19./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  57 /2017 Ειρ.Νεμέας:

20./ Απόφαση υπ΄αριθμ.     76 /2017 Ειρ.Νεμέας:

21./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  121 /2017 Ειρ.Νεμέας (συνεκδίκαση):

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 232/2017 Ειρ.Ναυπλίου:

23./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 143/2017 Ειρ. Μεγάρων:

24./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 144/2017 Ειρ. Μεγάρων:

25./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  335/2017 Ειρ.Τρίπολης (Διαγραφή  χρέους   0.000€- 90%  επί του  συνολικού):

26./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.  338/2017 Ειρ. Τρίπολης (Διαγραφή  χρέους     0.000€-  100%  επί του  συνολικού):