20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΚΙΑΤΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ  ΧΡΕΗ 2.250.000€

1.  Απόφαση υπ΄αριθμ. 11/2016 Ειρ. Σικυώνος  (Διαγραφή  χρέους  280.000€  -  87%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης  δανείων συνολικού  ύψους  320.000€, ηλεκτρολόγος, με πενιχρό  εισόδημα,  σύζυγο    και  ανήλικα τέκνα. Καθορισμός  μηνιαίων δόσεων ποσού  50€   για  δύο  έτη, λόγω εφαρμογής  αρθρ.8παρ.5 ν.3869/2010,  διάσωση  της  α΄ και κύριας κατοικίας  του με  καταβολή ποσού  40.000€  περίπου (που θα  "μοιραστούν"  σε μηνιαίες  δόσεις) και εκποίηση  δύο  ημιτελών διαμερισμάτων με  ορισμό  εκκαθαριστή. 

2.  Απόφαση υπ' αριθμ.4/2016 Ειρ. Νεμέας (Διαγραφή  χρέους    75.000€-  75%  επί του  συνολικού):  Αγρότης προκεχωρημένης  ηλικίας  με  πενιχρά  εισοδήματα,  ολοένα μειούμενα  και  σύζυγο ασχολούμενη με  τα  οικιακά,  οφειλέτης  δανείων  ύψους  100.000€, θα  καταβάλει  μηδενικές  δόσεις   για  χρονικό  διάστημα 2  ετών και διασώζει  την α΄ κατοικία  του  καταβάλοντας   25.000€  σε  μηνιαίες δόσεις  που θα  προσδιορισθούν το  2018, δηλαδή μετά  την παρέλευση  της  2ετίας  των μηδενικών καταβολών. Σημειωτέον  ότι το Δικαστήριο  διασώζει  όλα  τα  αγροτεμάχια  που εδήλωσε ο  οφειλέτης  ότι  προσπαθεί να  καλλιεργεί  και επίσης  απέρριψε  την ένσταση  περί εμπορικής  ιδιότητας λόγω απασχόλησης προσωπικού,  αφού  οι ασχολούμενοι  αυτοπροσώπως με  αγροτικές  εργασίες δεν  τυγχάνουν έμποροι,  ακόμη  κι  αν  απασχολούν προσωπικό.

3. Απόφαση υπ΄αριθμ. 102/2016 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους  75.000€- 50%  επί του συνολικού): Ιδιωτικός  υπάλληλος  με  ολοένα  μειούμενη  μισθοδοσία που σήμερα  φθάνει  τα  1.000€  και  σύζυγο  διαμένοντα  στο εξωτερικό καιμη συνεισφέροντα  στα έξοδα  οικίας,  χωρίς  τέκνα,  οφειλέτης δανείων  ύψους 150.000€,  θα  καταβάλει  300€  για  χρονικό  διάστημα  4  ετών  προς  όλες  τις  πιστώτριες  τράπεζες  και  μετά  τη  λήξη της  τετραετίας, 265,74€   για  20 έτη, προκειμένου  να  διασώσει  την α΄ και  κύρια  κατοικία  του. Σημειωτέον  ότι το Δικαστήριο διασώζει εκτός  από την α΄και κύρια  κατοικία  του, δύο αγρούς  συγκυριότητάς  του κατά  1/2  εξ αδιαιρέτου και  μία αυτοτελή οριζόντια  ιδιοκτησία μετά  θέσεως  πάρκινγκ  κατά  ψιλή κυριότητα,  καθώς  κρίνει  ότι  βάσει των ανικειμενικών αξιών τους  δεν θα  αποφέρουν αξιόλογο τίμημα  και δε  θα  καλύψουν τα  έξοδα  του εκκαθαριστή.

4. Απόφαση υπ΄αριθμ. 18/2016 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή  χρέους 60.000€ - 67%  επί του  συνολικού):  Οφειλέτης   δανείων  συνολικού  ύψους  90.000€,  αγρότης  με  μηδενικά εισοδήματα, διαμένων  ως  φιλοξενούμενος  σε  συγγενικά  πρόσωπα  και περιστασιακή  εργασία  ως  ιδιωτικός υπάλληλος,  θα καταβάλλει  μηδενικές  μηνιαίες  δόσεις  για  2  έτη  και  κατόπιν  3ετούς  περιόδου χάριτος, το ποσόν  των 169€  μηνιαίως  για  χρονικό  διάστημα  15  ετών,  προκειμένου  να  διασώσει  την α΄και κύρια  κατοικία  του. Επιπλέον, το Δικαστήριο  διασώζει  όλα  τα  αγροτεμάχια,  καθώς  και  το αυτοκίνητο  κυριότητάς  του,  διότι τα  πρώτα  χρειάζονται  για την επιβιώσή  του,  το  δε  δεύτερο  είναι απολύτως  αναγκαίο  για  τις μετακινήσεις  του.

5. Απόφαση υπ΄αριθμ. 19/2016  Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή  χρέους 24.000€ - 40% επί του  συνολικού):  Οφειλέτης  δανείων  ύψους συνολικά 60.000€, αγρότισσα,  με  εισόδημα περίπου 250€  μηνιαίως, θα καταβάλλει  μηδενικές  δόσεις    για  2  έτη  και κατόπιν 3ετούς  περιόδου  χάριτος,  το ποσόν  των  114,15€  για  25  έτη  προκειμένου να  διασώσει την  α΄ κατοικία  της.Επιπλέον,  διασώζονται από το Δικαστήριο  όλα τα  αγροτεμάχια  κυριότητάς  της,  τα  οποία  είναι αναγκαία  για  την επιβίωσή  της.

6. Απόφαση υπ΄αριθμ. 14/2016 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή  χρέους 138.000€  -  55% επί  του συνόλικου): Σε  επανέλεγχο,  το Δικαστήριο  ρύθμισε  τα χρέη του αιτούντος  με  μηδενικές  καταβολές  για  3  έτη. Ο  οφειλέτης  διατηρεί  συνεργείο  κατασκευής  και επισκευών γεωργικών  μηχανημάτων  με  μηδενικά  εισοδήματα,  σύζυγο άνεργη και ανήλικα  τέκνα.  Οι  συνολικές  οφειλές  του    έφθαναν το ποσόν  των 252.000€. Το  Δικαστήριο   διασώζει την α'   και κύρια  κατοικία  του, η οποία  είναι   διώροφη οικοδομή και  στεγάζει  τόσον την κατοικία  του, όσον  και  τον  χώρο εργασίας  του-συνεργείο και ορίζει  μηδενικές  καταβολές  για  3  χρόνια  και  στη συνέχεια  και  κατόπιν  3ετούς  περιόδου χάριτος,  την καταβολή ποσού  317,83€  για  30  χρόνια.

7.  Απόφαση υπ΄αριθμ. 20/2016 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή  χρέους 236.000€ -  87% επί  του συνόλικου): Σε  επανέλεγχο,  το Δικαστήριο  ρύθμισε  τα χρέη του αιτούντος  με  μηδενικές  καταβολές  για  3  έτη. Ο  δανειολήπτης  είναι  άνεργος,  προχωρημένης  ηλικίας,  του οποίου  οι συνολικές  οφειλές  φτάνουν  το ποσόν  των 270.000€. Το Δικαστήριο    διασώζει την α΄ κατοικία  του,  με  ορισμό  μηδενικών  δόσεων  για  4  χρόνια  και  στη συνέχεια  και κατόπιν  4ετούς  περιόδου χάριτος,  την  καταβολή ποσού  157€  για  18 έτη.

8. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 106/2016 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 36.000€ -  64% επί του  συνολικού):  Το  Δικαστήριο  ρυθμίζει  χρέος  αγρότη  με  εισόδημα  350ευρώ, συζυγό  επίσης   αγρότη  και  ανήλικο  τέκνο, οφειλέτη  δανείων συνολικού  ύψους 56.000€  με καταβολές  ποσού 40ευρώ  για  5  έτη  και  με  5ετή περίοδο χάριτος  και στη συνέχεια  την καταβολή ποσού 143,67€  για  10 χρόνια (120 μηνιαίες  δόσεις)  για  την διάσωση  της  α΄κατοικίας  του.

9. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 106/2016 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους  41.000€  -  66% επί του  συνολικού): Το Δικαστήριο  ρυθμίζει χρέος  αγρότη με  εισόδημα  350€,  σύζυγο επίσης  αγρότη και ανήλικο  τέκνο,  οφειλέτη  δανείων  ύψους 62.000€, με καταβολές  ποσού 60€  για  5 έτη  και με 5ετή  περίοδο  χάριτος  και στη συνέχεια  την καταβολή  ποσού 143,67€  για  10 χρόνια (120 μηνιαίες  δόσεις) για  τη  διάσωση  της  α΄ κατοικίας  του.

10. Απόφαση  υπ΄αριθμ.37/2016 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 122.000€  -ποσοστό 90%  επί  του  συνολικού): Σε  επανέλεγχο το Δικαστήριο ρυθμίζει  τα  χρέη  του αιτούντος με μηδενικές  καταβολές  για 3έτη.    Η  δανειολήπτρια  είναι  ιδ. υπάλληλος, έγγαμη,   με ένα  ανήλικο  τέκνο.  Οι συνολικές  της  οφειλές  έφθαναν  τις  140.000€. Το Δικαστήριο  διασώζει την α΄ κατοικία  της  με  ορισμό  μηδενικών καταβολών  για  3  χρόνια  και  στη συνέχεια  και  κατόπιν  3ετούς περιόδου χάριτος την καταβολή  117,76€  για  10  χρόνια.

11. Απόφαση υπ΄αριθμ. 38/2016 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 122.000€  - ποσοστό  90% επί  του συνόλικου): Σε  επανέλεγχο το Δικαστήριο ρυθμίζει  τα  χρέη  του αιτούντος με μηδενικές  καταβολές  για 3έτη.   Ο  δανειολήπτης    διατηρεί  σχολή  οδηγών, με  μηδενικά εισοδήματα,   είναι έγγαμος  με  ιδιωτική  υπάλληλο και ανήλικο  τέκνο.   Οι συνολικές  οφειλές  του έφθαναν  το  ποσόν  των 136.000€. Το  Δικαστήριο  διασώζει την α΄κατοικία  του  και  ορίχει μηδενικές  καταβολές  για  3  χρόνια  και κατόπιν 3ετούς  περιόδου χάριτος  την  καταβολή  ποσού  117,76€  για  10  χρόνια.

12. Απόφαση υπ΄αριθμ. 36/2016  Ειρ.Σικυώνος (Διαγραφή  χρέους 117.000€ -  ποσοστό 87%  επί του  συνολικού):  Το Δικαστήριο  διασώζει  την α΄και  κύρια  κατοικία  οφειλέτη, εργαζόμενου  με  αποδοχές 300€ μηνιαίως   με  συνολικές  οφειλές 135.000€, σύζυγο εργαζόμενο με αποδοχές 350€,  και  ανήλικα  τέκνα, ο οποίος  θα καταβάλει  30€  μηνιαίως  για όλα τα  δάνεια  για  χρονικό διάστημα  5  ετών  και  στη συνέχεια  μηνιαίες  δόσεις  που θα αντιστοιχούν συνολικά  στο 80%  της  αντικειμενικής  αξίας  της κατοικίας  του,  δηλαδή  περίπου 15.000€.

13. Απόφαση υπ΄αριθμ. 36/2016 Ειρ. Σικυώνος (Διαγραφή  χρέους 117.000€ - ποσοστό  87% επί του συνολικού):    Το Δικαστήριο  διασώζει  την α΄και  κύρια  κατοικία  οφειλέτη, εργαζόμενου  με  αποδοχές 350€ μηνιαίως   με  συνολικές  οφειλές 135.000€, σύζυγο εργαζόμενο με αποδοχές 300€,  και  ανήλικα  τέκνα, ο οποίος  θα καταβάλει  30€  μηνιαίως  για όλα τα  δάνεια  για  χρονικό διάστημα  5  ετών  και  στη συνέχεια  μηνιαίες  δόσεις  που θα αντιστοιχούν συνολικά  στο 80%  της  αντικειμενικής  αξίας  της κατοικίας  του,  δηλαδή  περίπου 15.000€.

14. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 25/2016 Ειρ.  Σικυώνος (Διαγραφή  χρέους 165.000€ - ποσοστό 100%  επί του συνολικού): Το  Δικαστήριο  διαγράφει όλα τα  χρέη  του οφειλέτη δανείων  ύψους  165.000€,  ο  οποίος   είναι άνεργος, με  σύζυγο  άνεργη και  ανήλικα τέκνα,  χωρίς  περιουσία.  Θα καταβάλλει  μηδενικές  δόσεις για  5  έτη  και  στη συνέχεια   θα  απαλλαχθεί  από  οποιαδήποτε  άλλη υποχρέωση.

15. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 25/2016 Ειρ. Σικυώνος ( Διαγραφή  χρέους 60.000€ - ποσοστό 50% επί του συνολικού):  Το Δικαστήριο  ορίζει μηδενικές  καταβολές  για  πέντε  έτη σε  οφειλέτη δανείων  ύψους  126.000€ άνεργο, με  σύζυγο άνεργο και ανήλικα  τέκνα  και  μετά  το πέρας  της  πενταετίας  την  καταβολή  ποσού  282,89€ για  χρονικό διάστημα  20 ετών  προς  την  τράπεζα προκειμένου  να  διασώσει την α΄ και κύρια κατοικία  του.

16. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 197/2016 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 45.000€ - ποσοστό 60%  επί του  συνολικού):  Το  Δικαστήριο  σε  επανέλγχο ορίζει μηδενικές  καταβολές   για πέντε  έτη σε  οφειλέτη δανείων  ύψους  75.000€,  άνεργο  με  σύζυγο  άνεργη  και  τρία  παιδιά  ανήλικα,  διασώζοντας  την α΄ και  κύρια κατοικία  του, υπό τον όρο καταβολής 145,83€ για  204  μήνες  και διαγράφοντας  το υπόλοιπο.

17. Απόφαση υπ΄αριθμ. 186/2016 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή   χρέους 17.000€ - ποσοστό 100%  επί του συνολικού):  Το Δικαστήριο  διαγράφει  όλο  το  οφειλόμενο ποσόν  ύψους 16.000€, καθορίζοντας  μηδενικές  καταβολές   σε  άνεργη,  με  σύζυγο  άνεργο  και  τρία  ανήλικα  τέκνα, χωρίς  ακίνητη περιουσία.

18. Απόφαση υπ΄αριθμ. 256/2016 Ειρ. Κορ. (Διαγραφή  χρέους 43.000€ - ποσοστό 70% επί του  συνολικού): Το Δικαστήριο ρυθμίζει  τα  χρέη  συνολικού  ύψους  66.0000€  ιδιωτικού  υπαλλήλου  με  μισθό 1.000€, με  σύζυγο  επίσης  ιδιωτικό υπάλληλο με  μισθό 730€  και  ένα  ανήλικο τέκνο, χωρίς  ακίνητη περιουσία. Ορίζει την καταβολή 393€  μηνιαίως για  5  χρόνια  και  τη  διαγραφή  του  υπόλοιπου ποσού.

19. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 256/2016 Ειρ.Κορ. (Διαγραφή  χρέους 30.000€ - ποσοστό 80%  επί του  συνολικού): Το  Δικαστήριο  ρυθμίζει  τα  χρέη  συνολικού  ύψους 37.000€  ιδιωτικού  υπαλλήλου  με μισθό 730€, με  σύζυγο επίσης  ιδιωτικό υπάλληλο με  μισθό  1.000€  και ένα  ανήλικο τέκνο,  χωρίς  ακίνητη περιουσία. Ορίζει την καταβολή  ποσού 142€ περίπου  για  5  χρόνια  και  τη διαγραφή  του υπολοίπου ποσού.

20. Απόφαση  υπ'  αριθμ.  46/2016 Ειρ.Κορ. (Διαγραφή  χρέους 30.000€ - ποσοστό 65%  επί του συνολικού):  Το Δικαστήριο  ρυθμίζει τα  χρέη  συνταξιούχου αγρότη με εισόδημα  570€  μηνιαίως, οφειλέτη  δανείων ύψους 47.000€  και  ορίζει μηδενικές  δόσεις  για  τρία  έτη  με  ταυτόχρονη  περίοδο  χάριτος  και  εν συνεχεία  την καταβολή  ποσού 95,22€   για  15  έτη  προκειμένου  να  διασώσει την α΄κατοικία  του. Σημειωτέον  ότι  το Δικαστήριο  προστατεύει  επίσης  την  υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του  (παλαιό  ελαιοτριβείο     75  τ.μ. επί οικοπέδου 1.000  τ.μ.  και δικαίωμα επικαρπίας  σε  4  ακόμη  αστικά  ακίνητα).