54   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ KAI KIATOY ΓΙΑ  ΧΡΕΗ 7.620.000€

( σύντομα θα καταχωρηθεί περίληψη των αποφάσεων)

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 34/2017 Ειρ.Κορίνθου  (Διαγραφή χρέους 190.000€ - 75%  επί του συνολικού):

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 34/2017 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 155.000€ - 80% επί του συνολικού):

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 47/2017 Ειρ. Κορίνθου  (Διαγραφή χρέους 50.800€ - 77% επί του συνολικού):

4./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 48/2017 Ειρ. Κορίνθου  (Ρύθμιση  χρέους 28.400€):

5./  Απόφαση  υπ΄αριθμ.62/2017 Ειρ. Κορίνθου:

6./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 63/2017 Ειρ. Κορίνθου:

7./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 68/2017 Ειρ. Κορίνθου:

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 68/2017 Ειρ. Κορίνθου:

9./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 75/2017 Ειρ.  Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 60.000€ - 70% επί του συνολικού):

10./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 131/2017 Ειρ. Κορίνθου:

11./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 175/2017 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 230.000€ - 90%  επί του  συνολικού):

12./Απόφαση  υπ΄αριθμ. 261/2017 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους € - %  επί του  συνολικού):

13./Απόφαση  υπ΄αριθμ. 264/2017 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους € - %  επί του  συνολικού):

14./Απόφαση  υπ΄αριθμ. 265/2017 Ειρ. Κορίνθου (συνεκδίκαση)  (Διαγραφή  χρέους € - %  επί του  συνολικού):

15./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 265/2017 Ειρ. Κορίνθου  (συνεκδίκαση) (Διαγραφή  χρέους € - %  επί του  συνολικού):

16./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 283/2017 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους 200.000€ - 60%  επί του  συνολικού): Oφειλέτης  ελεύθερος επαγγελματίας  με  σύζυγο ελεύθερη επαγγελματία  και  μισθωτή   με  συνολικά  εισοδήματα  750€  περίπου  θα καταβάλει  για  οφειλές ύψους 340.000€  σε τράπεζες, ΟΑΕΕ και Εφορία   120€  για  2  έτη  και  στη συνέχεια   541,35€  για  20 έτη  για τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  του. Σημειωτέον  ότι διαγράφονται  σχεδόν όλες οι οφειλές  του σε  ΟΑΕΕ και Εφορία  ύψους 20.000€.

17. Απόφαση υπ΄αριθμ. 435/2017 Ειρ. Κορίνθου:

18. Απόφαση υπ΄αριθμ. 436/2017 Ειρ.Κορίνθου:

19. Απόφαση  υπ΄  αριθμ. .448/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

20. Απόφαση υπ΄αριθμ. 448/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

21. Απόφαση  υπ' αριθμ. 490/2017 Ειρ.Κορίνθου:

22. Απόφαση υπ΄αριθμ. 492/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

23. Απόφαση υπ΄αριθμ. 492/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

24. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 507/2017 Ειρ.Κορίνθου:

25. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 599/2017 Ειρ.Κορίνθου:

26. Απόφαση υπ΄αριθμ.611/2017 Ειρ.Κορίνθου:

27. Απόφαση υπ΄αριθμ. 627/2017 Ειρ.Κορίνθου:

28. Απόφαση υπ΄αριθμ. 628/2017 Ειρ.Κορίνθου:

29. Απόφαση υπ΄αριθμ. 816/2017 Ειρ.Κορίνθου:

30. Απόφαση υπ΄αριθμ.   822/2017 Ειρ.Κορίνθου:

31. Απόφαση υπ΄αριθμ.   845/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

32. Απόφαση υπ΄αριθμ. 867/2017 Ειρ. Κορίνθου:

33. Απόφαση υπ΄αριθμ.  899 /2017 Ειρ.Κορίνθου:

34. Απόφαση υπ΄αριθμ.    927 /2017 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  €  - 82,5% επί του συνολικού):

35. Απόφαση  υπ΄αριθμ.  961/2017 Ειρ.Κορίνθου  (συνεκδίκαση)  (Διαγραφή χρέους   € - 95%  επί του συνολικού  και   διαγραφή χρέους    € - 35% επί του συνολικού):

36. Απόφαση  υπ΄αριθμ.  975/2017 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση):

37. Απόφαση υπ΄αριθμ. 985/2017  Ειρ.Κορίνθου:

38. Απόφαση  υπ΄αριθμ.   997/2017  Ειρ.Κορίνθου:

39. Απόφαση  υπ'  αριθμ.   1053/2017  Ειρ.Κορίνθου:

40. Απόφαση  υπ'  αριθμ.    1076/2017  Ειρ.Κορίνθου:

41. Απόφαση  υπ΄αριθμ.    1083/2017 Ειρ.Κορίνθου:

42. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 1087/2017 Ειρ.Κορίνθου:

43. Απόφαση  υπ.αριθμ.   1125 /2017 Ειρ.Κορίνθου:

44. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 136/2017  Ειρ. Σικυώνος:

45. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 137/2017 Ειρ.Σικυώνος: