16 ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 2.200.000€

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1/2021 Ειρ.Ξυλοκ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  45.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση των δόσεων που του είχε ορίσει και τον απαλλάσσει για το υπόλοιπο της οφειλής του

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ.120/2021 Αρ.Παγ.: Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχεται την αίτηση αναίρεσης οφειλέτη και παραπέμπει την υπόθεση στο Μον.Πρ.Αθηνών, το οποίο είχε απορρίψει δικάζοντας σε β΄βαθμό την αίτησή του, ενώ σε α΄βαθμό είχε γίνει ρύθμιση και διαγραφή δανείων συνολικού ύψους 350.000€

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ.136/2021 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση 3 αιτήσεων- διαγραφή 100%): Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης τριών οφειλετών, μελών της ιδίας οικογένειας και εγγυητών στα ίδια δάνεια ύψους 100.000€, όρισε εκ νέου μηδενικές δόσεις για χρονικό διάστημα 4 ετών. Επέρχεται έτσι ολική διαγραφή των χρεών τους.

4./ Απόφαση υπ΄αριθμ.175/2021 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων): Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης όρισε δόσεις ποσού 35€  και 25€ αντιστοίχως σε οφειλέτες χωρίς σταθερή εργασία για την εξυπηρέτηση δανείων εκάστου ύψους 200.000€

5./Απόφαση υπ΄αριθμ.211/2021 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 120.000€ - 80% επί του συνολικού): Οφειλέτης μακροχρόνια άνεργος δανείων ύψους 150.000€, θα καταβάλλει 50€ για 5 έτη και κατόπιν 5ετούς περιόδου χάριτος το ποσόν των 180€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας του για χρονικό διάστημα 180 μηνών

6./Απόφαση υπ΄αριθμ.235/2021 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφή χρέους  76.000 - 60% επί του συνολικού και  διαγραφή χρέους 161.000€ - 90% επί του συνολικού): Οφειλέτες δανείων ύψους 126.000€  και 185.000€ αντίστοιχα θα καταβάλλουν 50€ τον μήνα για 5 έτη και στη συνέχεια, κατόπιν 5ετούς περιόδου χάριτος, 260€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας και 400€ για 5 χρόνια αντίστοιχα

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ.287/2021 Ειρ.Κορ.: Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτη δανείων ύψους 50.000€ το Δικαστήριο όρισε τη συνέχιση δόσεων ποσού 50€ για συνολικά 5 έτη και εν συνεχεία την απαλλαγή του από το υπόλοιπο. Σημειωτέον ότι  διασώζει ένα αγροτεμάχιο του οφειλέτη καθως και το αυτοκίνητό του.

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ.291/2021 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφή χρέους  115.200 - 70% επί του συνολικού και  διαγραφή χρέους 140.000€ - 100% επί του συνολικού): Οφειλέτες δανείων ύψους 165.000€  και 140.000€ αντίστοιχα θα καταβάλλουν 0€ για 26 μήνες και στη συνέχεια 200€ για 24  έτη για τη διάσωση της α΄ κατοικίας τους. Επιπλέον διασώζονται όλα τα υπόλοιπα ακίνητα και των δύο, καθώς επίσης και τα οχήματά τους.

9./ Απόφαση υπ΄αριθμ.394/2021 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων διατάσσει την άρση/ανατροπή της κατάσχεσης που είχε επιβληθεί σε ιδιώτη λόγω χρέους καθώς δεν ακολούθησε εντός έτους από αυτήν η διενέργεια πλειστηριασμού

10./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 97/2021 Μ.Πρ.Κορ. (διαγραφή 30.000€ - 60% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο δικάζοντας ως Εφετείο απορρίπτει όλους τους λόγους έφεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ιδίως αυτούς που αφορούν τον δόλο και την μη περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία δημοσίου υπαλλήλου, κρίνοντας ότι αυτός εμπίπτει στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3869/2010 και ορίζει μηνιαίες δόσεις 300€ για  5 έτη και απαλλαγή για το υπόλοιπο (αντί των 100€ που είχαν ορισθεί α΄δικως λόγω μη ύπαρξης πλέον εξόδων φοίτησης τέκνου του οφειλέτη)

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ.486/2021 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 200.000€ - 75% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο ρύθμισε δάνεια ύψους 250.000€ οφειλέτιδας δημοσίου υπαλλήλου και όρισε μόνον την καταβολή ποσού 225€ για 240 δόσεις προκειμένου να διασώσει την α΄και κύρια κατοικία της. Σημειωτέον ότι αφαίρεσε από τις τελικές δόσεις όσα ποσά είχε καταβάλει από την κατάθεση της αίτησής της μέχρι την εκδίκασή της, με αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να γίνει ρύθμιση του αρθρ.8 λόγω εξόφλησης.